Strategisch adviseur Verkeer & Vervoer - gemeente Amsterdam

vrijdag 2 november 2018 301x gelezen

Bedrijf

Gemeente Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Functieomschrijving

Strategisch adviseur Verkeer & Vervoer
Vaste baan, voor 32-36 uur
Vacaturenummer: 18060100


Als strategisch adviseur weet jij in een complex regionaal en nationaal speelveld het verkeer en vervoer belangen voor de gemeente Amsterdam te behartigen. Daarbij leid jij je projecten, laat je complexe verkeerstudies uitvoeren, weet je ontwikkelingen op het snijvlak van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer met elkaar te verbinden en daarbinnen de belangen voor de stad overtuigend te brengen.

De functie
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is één van de motoren van de Nederlandse economie. Steeds meer bewoners, bedrijven en bezoekers trekken naar de steden in de MRA en vooral naar Amsterdam. De komende jaren groeit de stad verder (tot 2025 50.000 nieuwe woningen in Amsterdam alleen al). De druk op de openbare ruimte en de infrastructurele netwerken zal hiermee verder toenemen. Deze verdichting noodzaakt daarom tot investeringen in kwaliteitsverbetering en uitbouw van de stedelijke netwerken. Gezien de beperkte ruimte in de stad en de doorsnijding van bestaande structuren kennen deze opgaven een grote inhoudelijke en procesmatige complexiteit. Ook zal de verdichting effect hebben op de regionale en rijksinfrastructuur, zoals de ring A10 en stations. Samenwerking met de regionale partners en het Rijk is daarom van groot belang.

Wil jij bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid Amsterdam en de regio? Heb je affiniteit en ervaring met zeer complexe mobiliteitsvraagstukken en samenwerking met regio (VRA, MRA, provincie en andere steden) en Rijk? Ben je een verbinder, die ook van onderhandelen en aanpakken weet? Ben je analytisch sterk en daarbij resultaatgericht? Heb je ten slotte ruime ervaring in vervoersplanologische vraagstukken en bestuurlijke advisering en processen? Lees dan verder!


Profiel kandidaat

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de strategische (bestuurlijke) advisering vanuit de vakdiscipline bereikbaarheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening in regionale context. Gemeentelijke en door de gemeente onderschreven regionale belangen vormen een basis van handelen. Dat betekent:

Inhoudelijk

 • Op de hoogte zijn van regionale en landelijke trends en ontwikkelingen rond bereikbaarheid en mobiliteit en daar een eigen visie op vormen.

 • In staat zijn om regionale en landelijke ontwikkelingen te koppelen aan de belangen voor Amsterdam en de MRA en hierop een strategie te ontwikkelen om (gezamenlijke met regionale en landelijke partners) deze belangen te borgen.

 • Complexe regionale opdrachten (laten) uitvoeren, naar vervoersbewegingen en systemen in relatie tot ruimtelijke, sociaal-economische en bereikbaarheidsopgaves.

 • Verzorgen van vervoersplanologische input voor regionale en stedelijke (ruimtelijke) verkenningen en inpassingsvraagstukken op verschillende schaalniveaus.

 • Integrale ruimtelijke beoordeling en strategische advisering ten aanzien van infrastructurele plannen.


Proces rollen en taken

 • Het functioneel aansturen van multidisciplinaire projectgroepen.

 • Belangen van de gemeente Amsterdam en specifiek van de dienst Verkeer en Openbare Ruimte zekerstellen in complexe overleggen en onderhandelingen op regionaal niveau.

 • Strategische adviseren over regionale en landelijke beleidsinitiatieven en producten.

 • Het ontwikkelen van, en initiatief nemen voor breed gedragen oplossingen in een vaak complexe context.

 • Netwerker en aanspreekpunt zijn voor thema’s, projecten, situaties, tussen extern regionaal, en intern gemeentelijk netwerk voor bereikbaarheid, mobiliteit en openbare ruimte.

 • Gevraagd en ongevraagd management ne bestuur adviseren op de regionale strategie over de bereikbaarheid van de stad.


Wij vragen

 • Een afgeronde opleiding op een wo-niveau, bij voorkeur in de verkeerskundige en/of ruimtelijke sector.

 • Ruime aantoonbare ervaring op gebied van complexe (vervoers-)planologische vraagstukken.

 • Ervaren belangenbehartiger op regionaal en nationaal niveau, je kunt goed een informeel netwerk opbouwen, medewerkers coachen en je hebt invloed vanuit je overtuigingskracht, niet vanuit je positie.

 • Ervaring met projectleiding en procesmanagement.

 • Ervaring met onderhandelingstrajecten.

 • Een hele goede antenne voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.


Competenties

 • Leidend, verbindend, inspelend en overtuigend.

 • Mondeling en schriftelijk sterk in opbouw en formulering in begrijpelijke taal.

 • Een ijzersterk gevoel voor belangen van andere beleidsvelden en partijen.

 • Flexibel kunnen omgaan de onzekerheid en druk, soms even flink doorzetten.

 • Durven, ook kunnen pionieren, leren en experimenteren.

Aanvullende informatie

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.490,- en maximaal € 5.984,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week.

 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.


De organisatie
De Dienst Verkeer & Openbare Ruimte, onderdeel van het cluster Ruimte en Economie, draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren (van stedelijke assets), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten.

Met onder meer als ontwikkelopgave:

 • Integrale stedelijke programmering en kaderstelling.

 • Gemeentebrede invoering van assetmanagement.

 • Gebruiksmanagement, het optimaal gebruik van het verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte.


Binnen de Dienst V&OR zorgt de afdeling Kennis en kaders voor een zorgvuldige en transparante afweging tussen de verschillende belangen op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte en legt deze voor aan het bestuur. Kennis en kaders weten hoe de stad beweegt, signaleert veranderende trends en agendeert deze. Op basis van deze kennis stelt de afdeling richtinggevende stedelijke (beleids)kaders en plannen op en levert bijdragen binnen grootstedelijke ontwikkelingen en regionale samenwerkingsverbanden om Amsterdam in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden.

Kennis en kaders werken evidence based, integraal, schakelt strategisch tussen stad en regio en zorgt ervoor dat het beleid echt werkt. Je bent één van de vier adviseurs Regio binnen het bredere team Metropool.

Contact

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Sander Franse, Teamleider Metropool, bereikbaar via 06 - 8364 0135 en/of per mail: sander.franse@amsterdam.nl. Of bezoek de website www.amsterdam.nl voor meer informatie.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 2 december 2018 onder vermelding van Strategisch Adviseur Verkeer & Vervoer - vacaturenummer: 18060100 via het online sollicitatieformulier.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. #LI-POST. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.