Nieuws uit het hbo-onderwijs VK1/2017

donderdag 16 februari 2017 redactie 141x gelezen

Hot news uit het hbo-veld: De CROW-opleidingen krijgen een accreditatie door samenwerking met NOVI Verkeersacademie, NHTV ondersteunt de ambities van het IenM-programma ‘Slimme en Gezonde stad’, Windesheim Zwolle merkt de veranderende verkerskundige op en past zijn studieprogramma daarop aan en Windesheim Flevoland bundelt verbluffende krachten in Minor Smart World

NOVI Verkeersacademie: Samenwerking met CROW

Bo Boormans
: ‘Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, en nu al hebben we groot nieuws. Met ingang van 2017 gaan CROW en NOVI Verkeersacademie intensief samenwerken op het gebied van verkeerskundige opleidingen. In dat kader wordt de CROW Opleiding Verkeerskunde geïntegreerd in de Associate Degree-opleiding Verkeerskundig medewerker van NOVI Verkeersacademie. Deze Ad-opleiding kan modulair en in deeltijd worden gevolgd, waarmee de opleiding vooral gericht is op werkende professionals.

Tot 2017 had CROW haar eigen variant van een Opleiding Verkeerskunde. Door deze nu te integreren in de Ad-opleiding van NOVI Verkeersacademie, ontstaat er één duidelijk loket voor professionals die zich (verder) willen bekwamen in het vak Verkeerskunde. Daarmee bieden CROW en NOVI Verkeersacademie professionals meer eenduidige studiekeuzes en behalen zij tegelijkertijd efficiency bij de organisatie van de opleiding.

De samenwerking borgt dat de kennis van CROW in het gezamenlijke curriculum wordt opgenomen en dat de gevolgde vakken - via de registratie van NOVI Verkeersacademie in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs - voor de studenten formeel geaccrediteerde studiepunten opleveren. Dit kan voor studenten de opmaat zijn naar het doorlopen van de gehele Ad-opleiding en zelfs een hbo bachelor opleiding Verkeerskunde (beide eveneens in deeltijd te volgen).


NHTV pakt met IenM, RWS en Schiedam door op ‘Slimme & Gezonde Stad’

Geert de Leeuw: Het ministerie van IenM zet zich in voor de thema’s gezondheid en leefbaarheid met het programma ‘Slimme en Gezonde Stad’, SGS. In SGS-pilotstad Schiedam is de A20 zone aangewezen als studiegebied. Deze zone wordt bestempeld als rommelig, versnipperd en kenmerkt zich met verschillende kunstmatige barrières/onderdoorgangen.

Fietsers en infrabundel
De A20-zone is zowel een fysieke als sociale barrière in het stedelijke landschap van Schiedam. De opgave is hier om, met de aanwezigheid van de infrabundel (autosnelweg en spoor), de verbinding tussen Schiedam Noord en Zuid te verbeteren voor fietsers. In deze verbinding zijn de verschillende onderdoorgangen het specifieke aandachtsgebied. Rijkswaterstaat is als eigenaar van de infrabundel actief betrokken bij het SGS-programma en ambieert een bijdrage te leveren aan de fietsambities van de gemeente Schiedam.

Toegepast studentonderzoek en burgerparticipatie
Er zijn verschillende relevante kennisvragen voor de A20 zone. Kan de identiteit van de A20 zone een impuls krijgen op korte en lange termijn? Wat voor functie kan het gebied tijdelijk en later permanent bekleden in het stedelijk netwerk? Hoe kan het gebied bijdragen aan een hoger fietsgebruik en aantal fietsbewegingen in de stad? Maar ook, hoe kan de betrokkenheid van Schiedammers bij vraagstukken uit het SGS-programma verhoogd worden? Met name het betrekken van Schiedammers in het beantwoorden van dit soort vragen en er ‘lessons learned’ uit halen is voor het SGS-programma belangrijk.

NHTV geeft mede invulling aan het beantwoorden van deze kennisvragen. Zo worden studenten uit verschillende jaargangen en disciplines binnen de BE-opleiding (Mobiliteit, Urban Design en Ruimtelijke Ordening & Planologie) uitgedaagd voor de uitvoering van veldwerk, ontwerpvraagstukken en toegepast onderzoek. Daarnaast is een stagiair in-the-lead om in het voorjaar van 2017 een evenement te organiseren in Schiedam om samen met inwoners van Schiedam bevindingen uit studentonderzoeken te bespreken, nieuwe inzichten te vergaren en data te verzamelen met behulp van een VR experiment.

VR experiment
Naast het veldwerk en onderzoek van studenten, zet NHTV een Virtual Reality (VR) experiment op. Dit innovatieve experiment wordt ontwikkeld door Atlantis Games. Deze in Breda gevestigde gamestudio is gespecialiseerd in ‘serious en applied gaming’ en ontwikkelt de bestaande NHTV VR-fietssimulator door tot tool waarmee inzichtelijk gemaakt kan worden welke ruimtelijke aspecten bijdragen aan een positieve waardering van de fietsbeleving. ‘Virtual Reality is een uiterst geschikt middel om inwoners actief te betrekken bij de zoektocht om hun stad leefbaar en fietsvriendelijk te maken. Je kunt inwoner een willekeurig scenario laten ervaren in VR en de waardering en verschillend parameters van deze beleving meten en documenteren’, aldus Paul van de Coevering, lector Urban Intelligence aan NHTV.

Het beantwoorden van vragen omtrent het ruimtelijk inrichten van kunstmatige barrières in je stad wordt mogelijk doordat het VR-experiment toetst welke ruimtelijke aspecten een positieve waardering van de fietsbeleving bepalen in verschillende scenario’s. Zo weet je waar een onderdoorgang aan moet voldoen om deze bij te laten dragen aan ambities omtrent hoger fietsgebruik. Denk hierbij aan waarderingen van verlichtingsconcepten, type wegprofielen, onderhoudsniveaus en branding in de vorm van kunst, bewegwijzering en markering.

Slimmere en gezondere stad tot gevolg!
Op basis van de inzichten uit de VR-experimenten kunnen planmakers ontwerpbeslissingen maken om de barrièrewerking van de A20 zone tegen te gaan, maar ook elders in het land professionals van inspiratie en inzichten voorzien. Zo draagt NHTV bij om Schiedam alsmede andere steden steeds slimmer en gezonder te maken.

Op de onlineversie van deze bijdrage vindt u een link naar een video.Volg de studenten van de NHTV opleiding Built Environment via www.shapingsociety.nl

Windesheim Zwolle: ‘Het onderwijs merkt de veranderende verkeerskundige ook op’

Marcus Popkema: ‘De vorige editie van Verkeerskunde bevat een mooi dossier over de veranderende verkeerskundige. Verbreding van de rol, integraliteit, meer gedragsexpertise en een beroep op een breder palet aan vaardigheden kenmerken het nieuwe verkeerskundige werk, aldus het dossier.

Het onderwijs merkt de veranderingen ook op en het is dan niet geheel toevallig dat de opleiding RO-Mobiliteit van Windesheim Zwolle op dit moment kritisch kijkt naar haar curriculum. De invoering van een nieuw onderwijsconcept binnen Windesheim biedt kansen om zowel didactisch als inhoudelijk veranderingen aan te brengen.

Tipje van de sluier
De opleiding is weliswaar trots op een studententevredenheid van 94 procent, maar op bepaalde punten kan het onderwijs niettemin beter en wil de opleiding de aansluiting houden bij het veranderende werkveld. Het team werkt hieraan en wil alvast een tipje van de sluier oplichten.

Hoofdlijnen hernieuwde opleiding
Op hoofdlijnen gaat de hernieuwde opleiding uit van het zogenoemde punaisemodel. De student verwerft brede basiskennis (de bovenkant van de punaise) en kiest daarbij een profiel (de punt van de punaise). De brede basis biedt alles wat nodig is om te kunnen functioneren in het werkveld, waaronder een heel aantal 21-eeuwse vaardigheden en uiteraard voldoende verkeerskundige basiskennis. Dit krijgt elke student aangereikt in de opleiding. In het profiel dat de student kiest kan een student zijn of haar interesse volgen en zich verdiepen in een bepaald thema, bijvoorbeeld gedrag, ruimte of infrastructuur.
Om binnen deze profielen aan te sluiten op een steeds veranderend werkveld, verweeft de opleiding deze profielen met een focus op communicatie, onderzoek, techniek en innovatie. Om een rijke leeromgeving te bieden zoekt de opleiding nog meer dan voorheen naar opdrachten met reële, bestaande opdrachtgevers in een multidisciplinaire context. In een volgende Verkeerskunde meer informatie hierover.’


Windesheim Flevoland: Gebundelde krachten in Minor Smart World

Raoul Teekamp: een verbluffende inkijk in wat Smart Mobility nu al kan bieden: studenten Mobiliteit en studenten ICT bundelen hun krachten in de Minor Smart World.

Foutparkeren voorspellen op basis van data
Auto’s en bestelbusjes op de stoep veroorzaken grote hinder in Amsterdam. Onze studenten combineerden verschillende historische databronnen van Datalab Amsterdam om te voorspellen waar de kans op foutparkeren het grootst is. Ze ontwierpen vervolgens een dashboard dat door de handhavers gebruikt kan worden om efficiënt en gericht de overlast te beperkten.

Openbare OV-data eindelijk echt toegankelijk
Openbare OV-data klinkt mooi, maar het vereist hogere datakunde om je er een weg in te banen. In opdracht van Keypoint Consultancy ontwikkelden de studenten een dashboard waarmee iedereen die een muis kan bedienen de juiste info zo uit de database tovert. Hoe presteert jouw bus?

Nooit meer wachten op groen?
In opdracht van Quovadits hebben studenten een app en cloud-service ontwikkeld waarmee zij een verkeerslicht kunnen uitlezen. Met behulp van een geofence, een virtueel gebied op de weg, wordt de juiste VRI gekoppeld aan de app van de reiziger. Technisch is tweerichtingscommunicatie met de VRI mogelijk: groen aanvragen!

Ook een casus uit laten werken? https://www.windesheimflevoland.nl/studeren/minors/smart-world/

 

 

 

 

 

 

Eerdere afleveringen

Artikelen 1 tot 10 van 15

1 2

  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK3/2017 Op Windesheim Flevoland ontwerpen eerstejaars met AutoCad hun eerste kruispuntoplossingen voor Purmerend, brengen vierdejaarsstudenten aan de NHTV mogelijkheden voor sociale...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK2/2017 In deze aflevering van ‘Nieuws uit het hbo-onderwijs’: Minister Schultz van Haegen bezoekt Windesheim Flevoland, twee verhalen van zij-instromers die op de NOVI-Verkeersacademie...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK1/2017 Hot news uit het hbo-veld: De CROW-opleidingen krijgen een accreditatie door samenwerking met NOVI Verkeersacademie, NHTV ondersteunt de ambities van het IenM-programma ‘Slimme...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK6/2016) In deze editie: Bijna 20 NHL-studenten op het NVC, persoonlijk opleidingsadvies bij NOVI-verkeersacademie, Studenten Windesheim Flevoland assisteren en leren op VOC-Symposium...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 5/2016) In deze editie: de eerste afgestudeerden van Windesheim Flevoland,  …op Windesheim Zwolle en een bijzonder afstudeerwerk aan de NOVI Verkeersacademie.
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 4/2016) In deze zomereditie van de serie Nieuws uit het hbo-onderwijs een speciale bijdrage van Cor van der Klaauw van de NHL.
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 3/2016) In deze aflevering van nieuws uit het hbo-onderwijs: Windesheim Zwolle onderzoekt mee in een SURF-project, Windesheim Flevoland trekt naar Boedapest, NOVI-Verkeersacademie biedt...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK2/2016) In deze aflevering van Nieuws uit het hbo-onderwijs: Windesheim Flevoland ontvangt de aannemerij NHTV kijkt nadrukkelijk over de grens Windesheim Zwolle experimenteert met...
  • Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 1/2016) Aflevering 7: * Gastcollege NHTV: verkeer lijkt op bloedsomloop  * Diepenbeek gaat op studiereis * Nieuwe CROHO’s * Windesheim Zwolle reist af naar de jaarlijkse...
  • Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 6/2015) Aflevering 6: * E en nieuwe minor en lectoraat mobiliteitsmanagement * Actueel e-bike-onderzoek * Een tweede kans op een verkeerskundige graad * Nieuwe docenten op de Hogeschool...

Artikelen 1 tot 10 van 15

1 2

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.