Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK6/2016)

vrijdag 23 december 2016 Guus Puylaert 129x gelezen

In deze editie: Bijna 20 NHL-studenten op het NVC, persoonlijk opleidingsadvies bij NOVI-verkeersacademie, Studenten Windesheim Flevoland assisteren en leren op VOC-Symposium duurzaam vervoer, Innovatieteam Windesheim Zwolle wil meer vrouwen in de opleiding en het Lectoraat Urban Intelligence van NHTV ontwikkelt onderzoektools en zet die in voor nieuwe mobiliteit- ruimteplannen in de praktijk.

NHL: studenten op het NVC

Cor van der Klaauw: ‘Ik ben helemaal trots! Bijna 20 studenten Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit van de NHL Hogeschool in Leeuwarden zijn op 3 november naar Zwolle gekomen voor het NVC. Wij hadden geregeld dat de studenten deze dag geen les zouden hebben, zodat ze naar het NVC konden gaan. We verplichten het niet, want voor studenten is de toegangsprijs best hoog: 54 euro. ‘Dat is nog duurder dan een concert, zei één van de studenten’.

 

Na afloop van het NVC heb ik met de studenten gesproken; zij vonden het een prima dag en zeer goed georganiseerd. Zij hadden veel nieuws gehoord, ook over onderwerpen waar in de opleiding meer aandacht aan moet worden besteed. Een mooie opdracht voor ons als docenten. Daarom is het NVC ook dé plek om nieuwe ideeën op te doen, je kennis bij te spijkeren en te netwerken. Ik heb de studenten dat van te voren ook gezegd: ‘begeef je onder de deelnemers, wie weet kun je een stageplaats regelen’. Veel studenten waren aanwezig bij de workshop over ‘generaties’: wat kunnen young professionals leren van de oudere verkeerskundige en omgekeerd?. Zij leerden dat jonge mobiliteitsadviseurs de oudere collega onder meer kunnen bijstaan in het leren, begrijpen én toepassen van nieuwe ontwikkelingen in hun werk, zoals big data en C-ITS.

Op één van de sessies stond de voetganger centraal. De gemeente Amsterdam heeft voetgangersbeleid ontwikkeld en uitgebreid onderzoek verricht naar voetgangersstromen en het ruimtegebruik van voetgangers. Recent heeft een afstudeerder daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren en het is dan mooi om te constateren dat zijn onderzoek heeft bijgedragen aan een hernieuwde ontdekking van een vergeten verkeersdeelnemer, de voetganger. 

 

Een groot aantal vierdejaars volgt deze maanden de onderzoeksstage. Deze laatste stage legt de basis voor het afstuderen, dat vanaf februari tot de zomer plaatsvindt. Bij de onderzoekstage staat het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek centraal. Begrippen als hoofd- en deelvragen, literatuuronderzoek en het opstellen van conclusies en een samenvatting, vormen onderdeel van de stage. Studenten lopen niet alleen stage bij een adviesbureau, OV-bedrijf of overheid, maar deze keer ook bij andere instellingen, zoals het UMCG in Groningen. Voor grote ziekenhuizen, zoals het UMCG, is niet alleen de externe bereikbaarheid van levensbelang, maar ook het efficiënt organiseren van de interne mobiliteit van patiënten, bezoekers en personeel. Het gaat hierbij niet alleen om het ‘gastenvervoer’ maar ook om de aansluiting op het nieuwe busknooppunt aan de noordzijde van het UMCG. Bovendien wordt de Zuidelijke Ringweg van Groningen de komende jaren aangepakt wat weer gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis. Een andere stagiair loopt stage in Dhaka (Bangladesh) waar hij bij de organisatie Work for a Better Bangladesh Trust (WBB) onderzoek uitvoert onder jonge professionals in Dhaka naar hun fietsgebruik en welke knelpunten zij ervaren. Ook wordt gevraagd waar infrastructuur verbeterd moet worden en welke vervoersmodaliteiten in Dhaka gebruikt worden wanneer het 2040 is. Via skypen houden we contact.

 

Tweedejaars werken hard aan het opstellen van een gemeentelijke mobiliteitsvisie voor de gemeente Stadskanaal. Zij voeren daarvoor diverse onderzoeken uit en moeten rekening houden met toekomstige ontwikkelingen, zoals de (mogelijke) reactivering van de spoorlijn Veendam - Stadskanaal. In januari presenteren zij hun plannen aan de wethouder. Maar daarover meer in een volgende Verkeerskunde.’

 

NOVI-Verkeersacademie: persoonlijk opleidingsadvies

Bo Boormans: ‘Nu de markt weer aantrekt en het aantal vacatures duidelijk merkbaar toeneemt, is ook een voorzichtige groei van het aantal cursisten en studenten waarneembaar. Dit zijn veelal werkenden die een werkplek binnen de verkeerskunde ambiëren, maar nog onvoldoende opgeleid zijn. Deze zij-instromers variëren in achtergrond van rij-instructeurs die ‘altijd al interesse in verkeer’ hebben gehad, via technisch geschoolde mbo'ers die in hun werk met de verkeerswereld in contact zijn gekomen en hiernaar willen overstappen, tot hbo'ers en wo'ers die gesolliciteerd hebben op een verkeerskundige baan en behoefte hebben aan bijscholing.

 

Al deze personen hebben soortgelijke vragen: Welke opleiding is de meest geschikte? Ligt de nadruk vooral op het verhogen van het werk- en denkniveau, of gaat het vooral

om het aanreiken van verkeerskundige kennis en vaardigheden? Is de opleiding geschikt voor een praktisch, uitvoerende werkplek of meer geschikt voor een beleidsfunctie? Hoeveel (studie)tijd is met de opleiding gemoeid en wat is de doorlooptijd? Zijn er mogelijkheden voor vrijstellingen en hoe zit het met kosten en subsidies? 

Allemaal relevante vragen in het keuzeproces. Wij komen studenten hierin tegemoet met een vrijblijvend persoonlijk opleidingsadvies. Het adviesgesprek vindt in Breda of Utrecht plaats en kan worden aangevraagd via telefoonnummer 076 – 513 66 44.

 

Windesheim Flevoland: verslaglegging VOC-symposium 

Pau Tjioe Kho: ‘Op 5 oktober vond het jaarlijkse VOC-symposium in Arnhem plaats, met als centrale thema ‘duurzaam vervoer’. Tweedejaars studenten woonden dit symposium niet alleen bij, maar hielpen de organisatie ook met verslaglegging en diverse hand- en spandiensten. Naast het VOC waren de gemeente Arnhem en het Clean Mobility Center mede-organisatoren. Het symposium ging in op de mogelijkheden van elektrische voertuigen in het openbaar vervoer, waarbij het streven is om in 2030 zero-emission te zijn. 

 

Dit is waarmee de studenten terugkwamen: duidelijk is dat we aan de vooravond staan van het op grote schaal uitrollen van elektrische bussen in de nieuwe openbaarvervoerconcessies. Daarbij spelen echter technische beperkingen, waar nu nog geen eenduidig antwoord op is. Deze beperkingen liggen in de actieradius en de lange laadtijden. Goede laadinfrastructuur en meer reservematerieel achter de hand houden voor het uitvoeren van een betrouwbare dienstregeling zijn daarom vereist. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt nu vaak alleen bij de vervoerder. De vraag is of dit slim is.

 

De rol van wegbeheerder of opdrachtgever voor een betrouwbare dienstregeling met elektrische bussen is medebepalend als er ook laadvoorzieningen in de openbare ruimte kunnen worden getroffen. Op dat gebied speelt Arnhem een voortrekkersrol met de trolley- en aardgasbussen. Voor de aspecten zero-emission, flexibiliteit en een betrouwbare uitvoering, lijkt de combinatie van accubus met gedeeltelijke bovenleiding het meest kansrijk. Deze ontwikkeling staat bekend als Trolley 2.0. De studenten zijn enige kennis en ervaring rijker. Met sprekers uit het binnen- en buitenland en met meer dan 200 bezoekers was de bijeenkomst geslaagd te noemen.’

 

Innovatieteam Windesheim Zwolle: meer vrouwen in de verkeerskunde 

Janet van der Hoeven: ‘Maar 8 procent van de studenten op de opleiding in Zwolle is vrouw. Dit was een jaar geleden de belangrijkste reden om het innovatieteam op te richten. Inmiddels ligt de focus op het intern verbinden van studenten uit alle jaargangen en het promoten van de opleiding bij potentiële studenten.

 

In haar eerste jaar heeft het innovatieteam een inspiratiedag georganiseerd, wordt er een blog bijgehouden en zijn er activiteiten georganiseerd waarmee studenten elkaar beter zijn gaan leren kennen. Ook kunnen jongerejaars alvast vooruitkijken naar de activiteiten van de hogerejaars. Het innovatieteam is de komende tijd vooral bezig om de tweede Inspiratiedag te organiseren. Tijdens deze dag kunnen studenten en het bedrijfsleven kennis met elkaar maken. Wilt u meer weten over het innovatieteam of de inspiratiedag? Volg dan ons blog op www.ro-mobiliteit.nl

 

NHTV: Urban Intelligence en Bicycle Oriented Development

Paul van de Coevering: ‘Sinds 1 juni werken NHTV Academie SLM en de provincie Noord-Brabant samen binnen het lectoraat Urban Intelligence. Dit lectoraat heeft tot doel om kennisinnovaties te verbinden aan de beleidspraktijk en daarmee de beleidsvorming en uitvoering te versterken. Hiervoor verrichten medewerkers van het lectoraat onderzoek in samenwerking met academische partners en met het werkveld. Hiernaast versterkt het lectoraat het onderwijs aan de NHTV door studenten mee te laten werken aan praktijkgericht onderzoek.

 

Om de link met de beleidspraktijk te versterken richt het lectoraat zich onder meer op de (door)ontwikkeling van tools. Zo is ‘BikePRINT’ (www.bikeprint.eu) op het gebied van fietsonderzoek ondertussen een begrip geworden. Het vertaalt data op basis van GPS-tracking in kaartbeelden met kwaliteitsindicatoren voor fietsnetwerken zoals snelheden, vertragingen, omrijfactoren en fietsbereikbaarheid. Onder andere de resultaten van de nationale fietstelweek worden met BikePRINT geanalyseerd. Hiernaast is de fietssimulator, CycleSPACES, volop in ontwikkeling. Tijdens de Dutch Design week en het STW (innovatie) congres heeft het publiek kennis kunnen maken met onze nieuwe Virtuele fietsomgeving. De eerste resultaten van het onderzoek naar de beleving tonen aan dat deze virtuele omgeving voor de participanten natuurgetrouw aanvoelt.  In de komende periode zet het lectoraat beide tools in binnen het Europese INTERREG programma CHIPS (Cycle Highways for smarter People Transport and Spatial Planning). Hierin werkt NHTV onder meer samen met de TU Eindhoven en de stad Tilburg. Met de fietssimulator wordt onderzoek verricht naar de ruimtelijke omgevingsfactoren die de beleving van fietsers beïnvloeden. Hierbij fietsen participanten in een virtuele omgeving over een nieuwe fietsroute waarbij wordt gevarieerd met ruimtelijke inrichtingselementen zoals groen, de infrastructuur en straatmeubilair. De kennis die voortkomt uit deze experimenten wordt gebruikt om de ruimtelijke inrichting rondom de snelfietsroutes te optimaliseren. De ruimte is echter meer dan een context voor snelfietsroutes. 

 

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om 100.000 woningen te realiseren binnen fietsbereik van knooppunten van het openbaar vervoer. Hoe kunnen deze woonwijken en woningen worden vormgegeven als we de fiets en voetganger als uitgangspunt

nemen bij het ontwerp? Studenten van de opleidingen Mobiliteit en Urban Design zullen zich in de komende periode samen met ons op deze uitdagingen storten. Hiermee tillen we het concept Bicycle Oriented Development naar een hoger én concreter niveau.’

Eerdere afleveringen

Artikelen 1 tot 10 van 15

1 2

  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK3/2017 Op Windesheim Flevoland ontwerpen eerstejaars met AutoCad hun eerste kruispuntoplossingen voor Purmerend, brengen vierdejaarsstudenten aan de NHTV mogelijkheden voor sociale...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK2/2017 In deze aflevering van ‘Nieuws uit het hbo-onderwijs’: Minister Schultz van Haegen bezoekt Windesheim Flevoland, twee verhalen van zij-instromers die op de NOVI-Verkeersacademie...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs VK1/2017 Hot news uit het hbo-veld: De CROW-opleidingen krijgen een accreditatie door samenwerking met NOVI Verkeersacademie, NHTV ondersteunt de ambities van het IenM-programma ‘Slimme...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK6/2016) In deze editie: Bijna 20 NHL-studenten op het NVC, persoonlijk opleidingsadvies bij NOVI-verkeersacademie, Studenten Windesheim Flevoland assisteren en leren op VOC-Symposium...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 5/2016) In deze editie: de eerste afgestudeerden van Windesheim Flevoland,  …op Windesheim Zwolle en een bijzonder afstudeerwerk aan de NOVI Verkeersacademie.
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 4/2016) In deze zomereditie van de serie Nieuws uit het hbo-onderwijs een speciale bijdrage van Cor van der Klaauw van de NHL.
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK 3/2016) In deze aflevering van nieuws uit het hbo-onderwijs: Windesheim Zwolle onderzoekt mee in een SURF-project, Windesheim Flevoland trekt naar Boedapest, NOVI-Verkeersacademie biedt...
  • Nieuws uit het hbo-onderwijs (VK2/2016) In deze aflevering van Nieuws uit het hbo-onderwijs: Windesheim Flevoland ontvangt de aannemerij NHTV kijkt nadrukkelijk over de grens Windesheim Zwolle experimenteert met...
  • Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 1/2016) Aflevering 7: * Gastcollege NHTV: verkeer lijkt op bloedsomloop  * Diepenbeek gaat op studiereis * Nieuwe CROHO’s * Windesheim Zwolle reist af naar de jaarlijkse...
  • Highlights uit het hbo-onderwijs (VK 6/2015) Aflevering 6: * E en nieuwe minor en lectoraat mobiliteitsmanagement * Actueel e-bike-onderzoek * Een tweede kans op een verkeerskundige graad * Nieuwe docenten op de Hogeschool...

Artikelen 1 tot 10 van 15

1 2

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.