'Iedere verkeersdeelnemer komt weer veilig thuis'

Ontwerpprincipes DV3 afgestemd op kwetsbare groepen

donderdag 7 juni 2018 0 reacties 132x gelezen

Op 26 april werd de nieuwe Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-20130, DV3, gepresenteerd tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC. Wat is de belofte, de ambitie en wat is er nieuw? Een samenvatting.
De Visie DV3 werd dit jaar gepresenteerd op net Nationaal Verkeersveiligheidscongres op 26 april in Amersfoort.

De Visie DV3 werd dit jaar gepresenteerd op net Nationaal Verkeersveiligheidscongres op 26 april in Amersfoort.

Het aantal ernstig verkeersgewonden en het aantal verkeersdoden stijgt al een aantal jaren. Dat was de belangrijkste aanleiding voor actualisatie van de Visie Door met Duurzaam veilig uit 2005. De grootste groep slachtoffers, zowel doden als ernstig verkeersgewonden, zijn de fietsers. Verder is van belang dat de maatschappij er anders uitziet dan twaalf jaar geleden en ook de komende jaren verder zal veranderen. Denk aan de verkeers­ en bevolkingssamenstelling (vooral de vergrijzing), de verstedelijking, leegloop van rurale gebieden, technologische ontwikkelingen zoals automatisering van verkeerstaken. Politiek­maatschappelijk gaan we naar meer decentralisatie, meer nadruk op integraliteit en gedeelde verantwoordelijkheid. 

 

Op basis van diverse studies en een brede consultatie (zie kader Totstandkoming DV3) is een nieuwe Visie op Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 ontwikkeld: DV3. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de voorgaande visie uit 2005 (zie kader Ontwikkeling DV): 

 

•De verkeersveiligheidsprincipes zijn deels nieuw, deels vernieuwd en bieden soms ruimte voor maatwerkoplossingen. 

•Drie van de vijf principes zijn ontwerpprincipes: 1) functionaliteit van wegen, 2) (bio)mechanica: afstemming van snelheid, richting, massa, afmetingen en bescherming van verkeersdeelnemers, 3) psychologica: afstemming van verkeersomgeving en competenties van verkeersdeelnemers. De twee overige principes zijn organisatieprincipes: 4) effectief belegde verantwoordelijkheid, en 5) leren en innoveren in het verkeerssysteem. 

•Bij de ontwerpprincipes vormen de kwetsbare vervoerwijzen (vooral voetgangers en fietsers) en de competenties van oudere verkeersdeelnemers explicieter de norm. 

•DV3 heeft meer aandacht voor  fietsongevallen zonder betrokkenheid van gemotoriseerd verkeer en dan in het bijzonder enkelvoudige fietsongevallen. 

•Verantwoordelijkheden krijgen meer nadruk als het gaat om de rol en mogelijkheden van betrokken actoren bij het realiseren van een inherent veilig verkeer. 

•DV3 bepleit diepgaande analyse van alle dodelijke ongevallen in het wegverkeer om lessen te kunnen trekken uit wat er nog misgaat. 

•DV3 werkt proactief en risicogestuurd door naast ongevallen ook risicofactoren als veiligheidsindicator te benutten en te beïnvloeden. 

 

Doel en ambitie 
Het doel is om met DV3 systematisch te werken aan maximale verkeersveiligheid voor iedereen, met een slachtoffervrij verkeerssysteem als ultieme ambitie. Anders gezegd: Iedere verkeersdeelnemer – van het schoolgaande kind, de forens en de zakelijk rijder tot de actieve oudere – komt weer veilig thuis. 

 

Safe System Approach 
DV is een wereldwijd bekende systeemaanpak van verkeersveiligheid, ofwel ‘Safe System Approach’. In zo’n aanpak wordt het systeem als geheel in beschouwing genomen. Tot de jaren zestig werd verkeersonveiligheid vooral gezien als ‘domme pech’ en het gevolg van fouten van individuele verkeersdeelnemers (de ‘brokkenmakers’). Daarna ontstond het besef dat niet alleen de mens, maar ook de weg of het voertuig een ongeval kan veroorzaken; eerst vooral nog als losstaande factoren (monocausaliteit), later in samenhang (multicausaliteit). Vanaf de jaren negentig wordt, in lijn met het veiligheidsdenken in de luchtvaart en de petrochemie, steeds meer gekeken naar de organisatie en het systeem als geheel als oorzaak van menselijk falen en als aangrijpingspunt voor het voorkómen daarvan. In de visie DV3 krijgt dit vorm door te kijken hoe verantwoordelijkheden van verkeersprofessionals het meeste effectief en efficiënt kunnen worden belegd. 

 

Ontwikkeling DV 
1997: Het Startprogramma Duurzaam Veilig omvatte 24 afspraken tussen centrale en decentrale overheden. Dit leidde onder meer tot de uitwerking van richtlijnen, grootschalige implementatie van infrastructurele maatregelen als 30­ en 60 km/uur­gebieden, geïntensiveerde handhaving en de opzet van permanente verkeerseducatie. In de periode 1998­2007 zijn hiermee naar schatting 1600­1700 doden te voorkomen. Maatregelen bleken in totaal ongeveer vier maal zoveel baten op te leveren dan dat ze hadden gekost. 

2005: ‘Door met Duurzaam Veilig’. Deze geactualiseerde visie leidde tot hernieuwde aandacht voor het gedachtegoed, onder meer door twee nieuwe principes: vergevingsgezindheid en statusonderkenning. Beleidmakers gingen door op de ingeslagen weg. 

2018: presentatie DV3. 

  

Totstandkoming DV3 

DV3 is tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groot aantal organisaties. In discussiebijeenkomsten, bij individuele gesprekken en via schriftelijke reacties hebben vertegenwoordigers van organisaties meegedacht over het huidige verkeerssysteem, de te verwachte ontwikkelingen, het ideale verkeerssysteem van de toekomst en over handvatten voor de verdere verbetering tot 2030. Uitgangspunt waren onder meer behoeften en mogelijkheden van belangrijke mobiliteitsgroepen in Nederland. Ook bij de volgende stap, de verdere uitwerking van de DV3-visie in implementeerbare maatregelen, zullen partijen een belangrijke rol spelen. 

 
De belofte 

In duurzaam veilig wegverkeer: 

 • is de weg bedoeld voor stromen of uitwisselen met ander verkeer 

 • beschermen de weg en het voertuig verkeersdeelnemers en hun omgeving tegen grote risico’s in het verkeer. Zo kan ieder kind veilig naar school fietsen door een veilige weginrichting en veilige snelheden, en is het zelf ook voldoende fysiek beschermd 

 • begrijpen alle ouderen in het verkeer wat de bedoeling is en kunnen ze daardoor verkeerssituaties veilig afhandelen 

 • is de overheid eindverantwoordelijk voor een slachtoffervrij verkeerssysteem 

 • controleren verkeersprofessionals elkaar voor een maximaal veilig eindresultaat 

 • wordt elk dodelijk ongeval onderzocht om te begrijpen hoe het mis heeft kunnen gaan 

 • worden onveiligheid en verantwoordelijkheden in beeld gebracht en beïnvloed door een risicogestuurde aanpak 

 

Klik hier voor de visie DV3
Klik hier voor de achtergronden

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

 • Eerste MKBA van een niet-infraproject: Fietsimpuls Met een toegespitste gedragsaanpak worden werknemers/forenzen van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar sinds zes jaar gemotiveerd om vaker te fietsen naar...
 • Van B naar Anders, investeren in mobiliteit voor de toekomst Op 23 mei presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het advies: ‘Van B naar Anders’. Aan dit advies liggen twee essays ten...
 • Team Voetganger wint strijd om de ideale modaliteit Het enthousiasme was groot tijdens de tweede editie van Battle of the Modes. In de Bossche Verkadefabriek namen vier modaliteitenteams (openbaar vervoer, auto,...
 • 'Begin met hubs in de buurt' Hij richtte op zijn twintigste een stichting op die een toekomst biedt aan kinderen die in Argentinië onder de armoedegrens leven en organiseerde...
 • Eric van Berkum: ‘Meer ruimte voor nuance en reviews van vakliteratuur’ In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • 'Iedere verkeersdeelnemer komt weer veilig thuis' Op 26 april werd de nieuwe Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-20130, DV3, gepresenteerd tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC. Wat is de belofte, de ambitie...
 • De case Merwedekanaalzone Utrecht zal rond 2025 meer dan 400.000 inwoners tellen, 17 procent meer dan nu. De gemeente kiest er voor om deze groei binnen de bestaande stadsgrenzen op te vangen, onder...
 • 'Stop verkeersslachtoffers door mobielgebruik' De ouders en advocate van Yannick Frijns namen op 26 april de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2018 in ontvangst tijdens het Nationaal...
 • Controle over opvolgtijden buslijnen Vervoerders sturen bij variaties in de busdiensten vooral op punctualiteit. Dit is mede ingegeven door punctualiteitseisen in de concessies. Maar bij hoogfrequente lijnen is,...
 • Landbouwverkeer: meer boetes of meer veiligheid? Landbouwvoertuigen zijn groot en zwaar en rijden langzamer ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar juist sneller ten opzichte van fietsers, joggers en wandelaars. Dat...
 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.