Het Lint: Goed voorbeeld doet volgen

TNO beantwoordt kennisvraag naar succesfactoren ‘Het Lint’

donderdag 21 december 2017 Frank Pierik, Sabine Janssen, TNO 0 reacties 354x gelezen

Het Lint is een ruim 8 km lang beweeglint in het Máximapark in Utrecht dat intensief wordt gebruikt om te wandelen, fietsen, skaten, hardlopen. Een groot succes dus, maar wat verklaart dit succes? Wat zijn de randvoorwaarden en ontwerpprincipes die misschien ook elders voor succesvolle toepassingen kunnen zorgen? Deze vraag stelde de gemeente Utrecht als pilotstad aan het Programma Slimme en Gezonde Stad van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.   

Het programma Slimme en Gezonde Stad gaf vervolgens aan TNO de opdracht om het succes van het Lint te onderzoeken en te evalueren. Hiervoor werden eerst de succesfactoren uit eerdere onderzoeken geïnventariseerd evenals diverse relevante voorbeelden van ontwerp- en procestools. Deze gegevens werden gebruikt als input voor interviews met gebruikers en betrokkenen bij Het Lint (*).   

  

Gebruikers  

De interviews hadden betrekking op persoonskenmerken, frequentie van gebruik van het Lint, doelen en redenen voor bezoek aan het Lint tot aan vragen over waardering en verbeterpunten. De interviews zijn gehouden op twee middagen medio oktober. De geïnterviewden varieerden in leeftijd tussen de 14 en 65 jaar. Vrijwel alle geïnterviewden wonen in de directe omgeving en zelfs één in het park. Deze gebruikers komen meerdere keren per week, of zelfs dagelijks, op Het Lint. De geïnterviewden maken op wisselende tijden gebruik van Het Lint en komen er alleen, met partner, kinderen of vrienden.  

 

   

Doelen   
Alle personen geven aan dat sporten of bewegen een heel belangrijk doel voor hen is. Ook vaak genoemd als heel belangrijk zijn genieten van het landschap/de natuur, genieten van de rust/stilte, en werken aan de gezondheid.   

  

Toegankelijkheid   

De toegankelijkheid van het Lint wordt hoog gewaardeerd (score 8-10). Daarbij worden ‘gratis parkeren en fietsenstallingen’ genoemd, maar ook: de afstand vanaf huis en goede toegangswegen. Als verbeterpunten worden genoemd: meer fietsenstallingen en betere parkeerinformatie.  

 

 

  

Voorzieningen  
De voorzieningen op het Lint scoren tussen 7 en 10. Als belangrijkste voorzieningen worden genoemd: goede paden, glad asfalt, goede afstanden, bankjes, informatieborden en een  afstandsindicator per 100 meter. Als verbeterpunten worden genoemd: vaker de veegwagen, meer toiletten, helderheid over je plek op het Lint en meer waterpunten.  

  

Het landschap  

Het landschap scoort tussen 7 en 10. Als meest belangrijk werden genoemd: dat het ruim is opgezet, afwisseling in landschap, groen en begroeiing, openheid en overzicht en waterpartijen. Verbeterpunten die werden aangegeven waren: groen moet nog uitgroeien, op sommige plekken zie je de weg, er moet niet teveel tegen het Lint aan gebouwd worden.  

  

 

 

 

De geluidssituatie  

De geluidssituatie krijgt een score tussen 6 en 9. Belangrijke aspecten voor de geluidswaardering zijn: passend geluid, stilte en rust en de mate van verkeersgeluid. Verbeterpunten aangaande geluid zijn: weg- en treingeluid verminderen, beter handhaven tegen hangjongeren en tegen bromfietsen en scooters.  

  
Veiligheid  
De veiligheid scoort tussen 5 en 9.  Dat het Lint autovrij is, wordt hoog gewaardeerd. Belangrijk voor de score op veiligheid zijn: hangjongeren, verlichting, snelheidsverschillen, veilige oversteekplaatsen, goed onderhoud, toezicht en de aanwezigheid van anderen. Verbeterpunten zijn onder meer: duidelijker onderscheid maken tussen plek voor fietser/voetganger, geen wielrenners toelaten, meer toezicht op hangjongeren en op brommers en scooters, verlichting in de avond en drempels bij zebrapaden.  

  

 

 

Betrokkenen  
Diverse betrokkenen (*) is gevraagd naar hun betrokkenheid en belang bij het Lint. Daarnaast zijn vragen gesteld naar het doel en de succesfactoren.   

  

Succesfactoren  
De betrokkenen noemen als succesfactoren: een sterke visie die goed aansluit bij de wensen van de gebruikers, een sterke ontwerper die de visie goed kan verdedigen tegenover politiek, en die vanaf ontwerp tot heden zeer betrokken is. Maar ook: de variatie (groen, water, kunst, natuur, openheid) en het toevoegen van een centrum (identiteit) aan de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. Verder de ligging: centraal in Leidsche Rijn, voor iedereen goed bereikbaar. Het voorziet in een duidelijke behoefte aan sporten/bewegen in een verkeersluwe omgeving. Hoge kwaliteitseisen en herkenbaarheid maken Het Lint tot één geheel. Ook worden genoemd: de continuïteit in een sterke en brede projectleiding, het vasthouden aan de visie door de projectorganisatie tijdens gefaseerd werken, het draagvlak dat gecreëerd is door inspraak van burgers en door snelle aanplant. De ‘Vrienden van het Máximapark’ dragen sterk bij aan (door)ontwikkeling van het Lint, programmering, participatie, branding en PR (website), en het verbinden aan belangengroepen en het college van B&W.

  

Aanbevelingen  

 • Ontwikkel een heldere toekomstbestendige visie in beleid en ontwerp, die aansluit bij de doelgroep
 • De elementen groen, ruimte, natuur, afwisseling, nabijheid, autoluw, kwaliteit werden hoog gewaardeerd, gebruik deze elementen, of vervang ze met goede alternatieven in een meer stedelijke omgeving
 • Zorg dat de stappen van ontwerp – aanleg – beheer goed worden vastgelegd (cyclisch) en betrek de ontwerper hierin
 • Faseer: als niet alle onderdelen even snel zijn te realiseren, zorg voor aansprekende tussenresultaten   
 • Besteed in de visie aandacht aan de identiteit van het gebied, en houd vast aan de visie en kwaliteitseisen die nodig
 • Betrek belanghebbenden vanaf het begin, zorg voor blijvend draagvlak bij burger, beleid, bestuurder
 • Zorg voor een goede dialoog tussen belanghebbenden uit verschillende sectoren  
 • De betrokkenen bij het Lint kunnen ervaring en inspiratie bieden bij nieuwe plannen

  

Klik hier voor het eindrapport over Het Lint met literatuurbronnen (*).

 

U treft dit rapport binnenkort ook aan op www.slimmeengezondestad.nl onder kennisnetwerk/publicaties/kennisvragen.  

  

Boekje

Het Programma Slimme en Gezonde Stad bood de zes SGS-pilotsteden de mogelijkheid om een kennisvraag te stellen. Vier steden, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Groningen stelden eerder kennisvragen. Deze door TNO onderzochte vragen en de antwoorden erop zijn gebundeld in het boekje ‘Vijf kennisvragen uit vier pilotsteden Slimme en Gezonde Stad’. Dit boekje is te downloaden op www.slimmeengezondestad.nl onder kennisnetwerk/publicaties.   

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 17 tot 36 van 56

1 2 3

 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om...
 • E-auto eerder concurrerend bij frequent gebruik Elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en luchtvervuiling, maar zijn nog altijd duurder en hebben een kleinere range dan conventionele auto’s....
 • Naar een klimaatbestendig hoofdwegennet Het was niet te missen afgelopen zomer: zwart geblakerde bermen door de ene na de andere bermbrand. Terwijl op andere dagen de snelwegen overliepen door stevige onweersbuien....
 • Geen project zonder architect Het ontwerp van ingenieurs voldoet lang niet altijd en dat ligt meestal aan het ontbreken van een integraal en creatief ontwerpproces. Daar zijn architecten of creatieve...
 • Onderzoek 'Vrijwillig uit de auto' van Centraal Planbureau Gedragscampagnes als Low Car Diet kunnen een kansrijke methode zijn om werk gerelateerd autogebruik te verminderen. Om aan te tonen of zulke interventies ook op grote schaal...
 • Amsterdam brengt 'Walkability' van de stad in beeld Hoe bereken je de beloopbaarheid, ofwel de walkability, van een stad? Julia Ubeda van onderzoeksbureau SpacesTraces bestudeerde deze vraag en ontwikkelde voor de gemeente...
 • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...

Artikelen 17 tot 36 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.