Eerste MKBA van een niet-infraproject: Fietsimpuls

De maatschappelijke baten van zes jaar fietsstimulering in Zuid-Limburg

donderdag 13 september 2018 Joost Beenker, Goudappel Coffeng / Willem Goedhart, Decisio 0 reacties 86x gelezen

Met een toegespitste gedragsaanpak worden werknemers/forenzen van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar sinds zes jaar gemotiveerd om vaker te fietsen naar het werk. En met succes. Dit blijkt uit de eerste MKBA van een niet-infraproject, Fietsimpuls, en uit het eindevaluatierapport ‘Samenwerken aan Meer Fiets’.
Een vergroting van dit schema vindt u in het integrale artikel over de MKBA Fietsimpuls, zie link onderaan de tekst

Een vergroting van dit schema vindt u in het integrale artikel over de MKBA Fietsimpuls, zie link onderaan de tekst

Sinds 2012 stimuleert het publiek-private ‘Beter-Benutten’-samenwerkingsverband Maastricht Bereikbaar het gebruik van de fiets en e-bike voor het woon-werkverkeer. In de eerste zes jaar zijn met het project ‘Fietsimpuls’ 1.700 dagelijkse spitsmijdingen gerealiseerd. Daarmee levert het project een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid van Maastricht en de regio Zuid-Limburg, en leidt het tot minder CO2-uitstoot en meer vitaliteit onder werknemers. 

 

In 2018 heeft Maastricht Bereikbaar de effecten van zes jaar Fietsimpuls laten waarderen in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Hiermee is Fietsimpuls het eerste fietsstimuleringsproject (zonder infra-opgave) dat ex-post aan de nieuwe MKBA-fietssystematiek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onderworpen. Deze MKBA geeft inzicht in wat zes jaar fietsstimulering in de regio Maastricht de maatschappij heeft gekost en wat het heeft opgeleverd. 

 

Benutting fietspotentieel 

Uit verkeerskundige analyses, voorafgaand aan het programma Maastricht Bereikbaar, bleek dat de meest vertraagde autoritten in de regio Maastricht werden gemaakt op korte afstanden (tot 15 kilometer). Mobiliteitsscans bij 50 deelnemende werkgevers aan Maastricht Bereikbaar bevestigden dit beeld met de constatering dat tweederde van de werknemers op afstanden tot 15 kilometer gebruikmaakten van de auto.

 

Gecombineerd met het gegeven dat het 'nuttig' fietsgebruik in Limburg achterblijft bij de rest van de Nederland, duidde dit op een enorm potentieel en oplossend vermogen van een fietsstimuleringsproject. Met name het stimuleren van e-bikegebruik leek een aantrekkelijk en toegankelijk alternatief voor de auto tot 20 kilometer, vooral vanwege de heuvels in Zuid-Limburg. 

 

Project Fietsimpuls 

Het project Fietsimpuls werd zodoende één van de belangrijkste thema’s van het programma Maastricht Bereikbaar, met een doelstelling van 1.325 spitsmijdingen in de periode 2012-2017. Voor het realiseren van deze doelstelling werd een gedragsaanpak ontwikkeld (beloond met de Beter Benutten gedragsaward 2015), waarmee werknemers/forenzen van aangesloten bedrijven bij Maastricht Bereikbaar stap voor stap worden begeleid naar een structurele gedragsverandering.
Benoemde randvoorwaarden waren: samenwerking, monitoring & evaluatie, serviceverlening en een juist momentum (bijvoorbeeld periodes van grote hinder door wegwerkzaamheden en life-events). 

 

Gedegen onderzoek voor effectbepalen 

Voor het bepalen van de programma-effecten maakte Maastricht Bereikbaar gebruik van een meerjarig longitudinaal panelonderzoek (2012-2018) waarmee de ontwikkeling van het reisgedrag van werknemers gedurende het hele programma werd gemonitord. Door middel van een regressieanalyse zijn deze effecten toegedeeld aan de verschillende projecten en acties, waaronder ook Fietsimpuls. Dit zorgvuldige onderzoek diende als betrouwbare input voor de MKBA. 

 

Waardering MKBA Fiets 

De MKBA is uitgevoerd op basis van de door het ministerie van IenW vastgestelde waarderingskengetallen ‘MKBA Fiets: state-of-the-art’. De volgende effecten zijn meegenomen in de MKBA en gewaardeerd op basis van de uitkomsten van de geclusterde effecten. In de MKBA zijn de volgende kosten en baten afgewogen: investeringskosten, bereikbaarheidseffecten, gezondheidseffecten, verkeersveiligheid en externe effecten. 

 

Ex-post en ex-ante analyse 

De MKBA is opgedeeld in een ex-post en ex-ante deel. Maastricht Bereikbaar heeft op basis van het panelonderzoek de effecten bepaald voor 2013 t/m 2017. Voor de hierop volgende tien jaar (2018 t/m 2027) is ingeschat in welke mate het fietsgedrag beklijft (structurele gedragsverandering) en het effect stand houdt. Daarbij is rekening gehouden met een terugvalpercentage. 

 

Uitkomsten 

 • De MKBA resulteert in een positief saldo, ook wanneer alleen naar het ex-post deel van de MKBA wordt gekeken. Ex-post bedraagt het positieve saldo 3,8 miljoen euro. Afgezet tegen de investering betekent dit dat iedere euro die in het project Fietsstimulering is geïnvesteerd het dubbele aan maatschappelijk voordeel oplevert. 

 • De grootste baten worden behaald door positieve gezondheidseffecten. Vaker fietsen zorgt voor minder ziekteverzuim, een toenemende levensverwachting en verbetering van de fysieke en mentale fitheid. Hierbij passen twee kanttekeningen: 

 • De bandbreedte ten aanzien van gezondheidseffecten is relatief groot. De positie op de bandbreedte is onder meer afhankelijk van de gezondheidsstatus van de doelgroep in de referentiesituatie. Hierover zijn geen concrete gegevens bekend. Op basis van regionale- en projectspecifieke kenmerken is uiteindelijk uitgegaan van het midden van de bandbreedte. 
 • De waarderingskengetallen gaan uit van gezondheidseffecten van het ‘fietsen’. Er is nog weinig toepasbare en wetenschappelijke onderbouwing over de gezondheidseffecten van de e-bike en hoe deze verschillen van de gewone fiets. Gezien het toenemende e-bikegebruik is aanvullend (landelijk) onderzoek wenselijk. 
 • Er worden relatief veel baten behaald door een betere doorstroming van het autoverkeer. Minder auto’s op de weg leidt tot minder voertuigverliesuren en daarmee tot een positief effect op de bereikbaarheid. 
 • Naast de investeringskosten levert de verkeersveiligheid een negatief effect op. Dit komt omdat de gemiddelde verkeersveiligheid voor automobilisten hoger ligt dan voor fietsers. Een modal shift van auto naar fiets leidt dus tot een toename van het ongevalsrisico. 
 • De baten ten aanzien van luchtkwaliteit en geluidsreducties zijn relatief beperkt, omdat fietsstimulering vooral effect heeft op korte verplaatsingsafstanden. 
 • Op basis van cijfers over terugvalpercentages van het behaalde effect is eveneens een ex-ante inschatting gemaakt van de te verwachten kosten en baten in de periode van 2018 tot en met 2027. Zonder extra investeringen resulteert dit in een saldo van plus 17,6 miljoen euro. 

 

Lessen  
Uit de MKBA Fietsstimulering zijn de volgende lessen te leren: 

 • Vaker fietsen heeft een positief effect op de gezondheid. Zowel de fietsers zelf als de werkgevers zijn daarbij gebaat, wat zorgt voor een hoge maatschappelijk waardering. 
 • Weliswaar overstijgen de gezondheidsbaten ruimschoots de toenemende ongevalsrisico’s, maar zorgen ongevallen wel voor significant hoge kosten en hebben ze negatieve invloed op de fietsbeleving. Dit pleit voor een integrale aanpak van fiets-infraprojecten waarbij fietsstimulering en fietsveiligheid samen worden aangepakt. 
 • Gezondheidseffecten worden sterk beïnvloed door de gezondheidstoestand van werknemers (of een andere doelgroep) in de referentiesituatie. Om de gezondheidseffecten betrouwbaar te kunnen inschatten dient daarom een goede nulmeting plaats te vinden. 
 • Waardering van gezondheidseffecten zijn op dit moment gebaseerd op de fiets in het algemeen. De sterke groei van de e-bike pleit voor meer onderzoek naar de gezondheidseffecten van het e-biken. 
    

De MKBA-resultaten in schema  

 

Ex-post | 2012 - 2017 

Ex-ante | 2018 – 2027 

Investering 

-3,5 

Bereikbaarheid (doorstroming autoverkeer) 

3,0 

7,4 

Gezondheid 

5,3 

12,5 

Fitheid 

+ PM 

+ PM 

Verkeersveiligheid 

-1,5 

-3,7 

Externe effecten 

0,5 

1,4 

Saldo 

3,8 

17,6 

 

Klik hier voor het integrale artikel

Klik hier voor het eindrapport

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • Amsterdam brengt 'Walkability' van de stad in beeld Hoe bereken je de beloopbaarheid, ofwel de walkability, van een stad? Julia Ubeda van onderzoeksbureau SpacesTraces bestudeerde deze vraag en ontwikkelde voor de gemeente...
 • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
 • Harry Timmermans: 'Uitwisseling wetenschap en praktijk motiveert champions' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Hoe stil kan een straatsteen zijn? Binnen de bebouwde kom is een elementenverharding, ook wel klinkerverharding, een veel voorkomend wegdektype. Stenen geven een straat een karakteristieke uitstraling, maar staan...
 • Afteller is nog beter geworden Een afteller tot groen bevordert de doorstroming, zo bleek in 2009 na de eerste afteller-pilot in ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers bleken enthousiast en de gemeente plaatste er...
 • Activiteitenpatronen in zelfrijdende auto Met de komst van de zelfrijdende auto kunnen gebruikers onderweg activiteiten uitvoeren waarvoor ze voorheen op locatie moesten zijn. Het effect van deze verandering in het...
 • Eerste MKBA van een niet-infraproject: Fietsimpuls Met een toegespitste gedragsaanpak worden werknemers/forenzen van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar sinds zes jaar gemotiveerd om vaker te fietsen naar...
 • Van B naar Anders, investeren in mobiliteit voor de toekomst Op 23 mei presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het advies: ‘Van B naar Anders’. Aan dit advies liggen twee essays ten...
 • Team Voetganger wint strijd om de ideale modaliteit Het enthousiasme was groot tijdens de tweede editie van Battle of the Modes. In de Bossche Verkadefabriek namen vier modaliteitenteams (openbaar vervoer, auto,...
 • 'Begin met hubs in de buurt' Hij richtte op zijn twintigste een stichting op die een toekomst biedt aan kinderen die in Argentinië onder de armoedegrens leven en organiseerde...
 • Eric van Berkum: ‘Meer ruimte voor nuance en reviews van vakliteratuur’ In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • 'Iedere verkeersdeelnemer komt weer veilig thuis' Op 26 april werd de nieuwe Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-20130, DV3, gepresenteerd tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC. Wat is de belofte, de ambitie...
 • De case Merwedekanaalzone Utrecht zal rond 2025 meer dan 400.000 inwoners tellen, 17 procent meer dan nu. De gemeente kiest er voor om deze groei binnen de bestaande stadsgrenzen op te vangen, onder...
 • 'Stop verkeersslachtoffers door mobielgebruik' De ouders en advocate van Yannick Frijns namen op 26 april de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2018 in ontvangst tijdens het Nationaal...
 • Controle over opvolgtijden buslijnen Vervoerders sturen bij variaties in de busdiensten vooral op punctualiteit. Dit is mede ingegeven door punctualiteitseisen in de concessies. Maar bij hoogfrequente lijnen is,...
 • Landbouwverkeer: meer boetes of meer veiligheid? Landbouwvoertuigen zijn groot en zwaar en rijden langzamer ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar juist sneller ten opzichte van fietsers, joggers en wandelaars. Dat...
 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.