Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten

dinsdag 27 maart 2018 Arno Schroten, CE Delft 0 reacties 139x gelezen

Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het Europese onderzoeksproject NEWBITS heeft CE Delft samen met internationale partners onderzocht wat de belangrijkste barrières zijn voor een marktintroductie van ITS-diensten.

Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de vraag of deze barrières verschillen tussen marktsegmenten. Meer kennis van de barrières voor de marktintroductie van ITS diensten kan bijdragen aan de ontwikkeling van robuustere business modellen en effectievere beleidsmaatregelen.

 

Stakeholdersenquête

Voor het onderzoek naar de barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten is allereerst een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij in totaal veertien mogelijke barrières zijn geïdentificeerd. Deze barrières zijn vervolgens in een online enquête voorgelegd aan spelers op de mondiale ITS-markt, met de vraag om aan te geven wat de vijf belangrijkste barrières zijn voor de introductie van innovatieve diensten op verschillende segmenten van de ITS-markt (zie tabel 1). In totaal is de enquête ingevuld door 54 respondenten, waarvan er 52 procent werkzaam waren in de R&D (inclusief universiteiten en adviesbureaus), 22 procent in de IT-industrie, 13 procent bij overheidsorganisaties en 13 procent bij overige organisaties.

Tabel 1 – Overzicht segmenten ITS markt

Marktsegment

Omschrijving

Voorbeelden

Advanced Traveller Information System (ATIS)

ITS-diensten die reizigers realtime reis- en verkeersinformatie bieden.

 • Realtime navigatie systemen
 • Parkeerhulpsystemen

Advanced Traffic Management System (ATMS)

ITS-diensten gericht op het managen/regelen van het verkeer.

 • Slimme verkeerslichten
 • Parkeermanagementsystemen

Advanced Transportation Pricing System (ATPS)

ITS-diensten die beprijzing van verkeer mogelijk maken.

 • Elektronische tolsystemen

Advanced Public Transportation System (APTS)

ITS-diensten die bijdragen aan een efficiënter openbaar vervoer.

 • Multimodale routeplanners
 • Geoptimaliseerde vloot management systemen

Cooperative Vehicle System (CVS)

ITS-diensten waarbij er direct contact plaatsvindt tussen voertuigen of tussen voertuigen en de infrastructuur.

 • Groen licht snelheidsadvies
 • Platooning systemen

 

Resultaten

Een overzicht van de resultaten per marktsegment zijn weergegeven figuur 1. In deze figuur is het deel van de stakeholders dat een bepaalde barrière tot de meest relevante barrières op een specifiek marktsegment rekent weergegeven. Daarnaast geeft het zwarte blokje de gemiddelde score van de barrière op alle marktsegmenten tezamen weer.

 Figuur 1 – Relevantie van de barrières per marktsegment

 

Ons onderzoek toont duidelijk aan dat er belangrijke verschillen zijn tussen marktsegmenten met betrekking tot de barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten. Zo blijkt het gebrek van politieke aandacht een belangrijke barrière voor het ATMS en ATPS marktsegment, terwijl deze barrière voor het ATIS en CVS marktsegment veel minder vaak wordt genoemd door de respondenten.

 

Het gebrek aan aantrekkelijke businessmodellen is daarentegen een zeer belangrijke barrière voor het ATIS en CVS marktsegment, terwijl deze barrière minder relevant is voor het ATMS en ATPS marktsegment.

 

Opvallend is ook dat het draagvlak bij de gebruikers voor ITS diensten op veel marktsegmenten niet als een probleem wordt gezien, behalve op de markt voor Advanced Transportation Pricing Systems (ATPS), waar schendingen van de privacy van reizigers worden gevreesd. Vanwege dezelfde reden wordt waarschijnlijk ook het gebrek aan een goed juridisch raamwerk genoemd als barrière voor ITS-diensten op dit marktsegment. Deze barrière scoort ook bovengemiddeld hoog voor het CVS marktsegment, wat te verklaren valt door het zeer innovatieve karakter van de diensten op deze markt.

 

Conclusies

Het gebrek aan aantrekkelijke businessmodellen, politieke aandacht, samenwerking tussen stakeholders en interoperabiliteit tussen ITS-diensten vormen over het algemeen de belangrijkste barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten. Er bestaan echter grote verschillen tussen marktsegmenten. Voor de ontwikkeling van robuuste businessmodellen en effectieve beleidsinstrumenten is het belangrijk dat deze verschillen in acht worden genomen, zodat recht kan worden gedaan aan de specifieke kenmerken en vereisten van de verschillende marktsegmenten.

 

De volledige rapportage kan gevonden worden via de volgende link: http://newbits-project.eu/publications/deliverables/

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.