Gerichter verkeersveiligheidsbeleid met ProMeV Light

dinsdag 5 december 2017 Guus Puylaert 95x gelezen

De twaalf Nederlandse provincies willen de focus al jaren verleggen op ongevallen voorkomen, in plaats van beheersen. Daarom gaf het Interprovinciaal Overleg (IPO) SWOV opdracht het risicogehalte voor verkeersonveiligheid op provinciale 80km/uur-wegen proactief te ontwikkelen.

De overheden hebben namelijk te kampen met een schaarse beschikbaarheid van valide data over verkeersongevallen en ze hebben steeds minder te maken met ongevallenconcentraties.

Daardoor is het steeds moeilijker verkeersveiligheidsbeleid te maken. Met een proactieve aanpak kunnen preventieve maatregelen genomen worden en is dat probleem beter te ondervangen.

ProMeV
Daarom onwtikkelde SWOV een lightversie van ProMeV gebruikt: Proactief Meten van Verkeersveiligheid. Sinds 2014 geeft SWOV al proactief verkeersadvies, toen in opdracht van IPO de methode ProMeV werd ontwikkeld. Tussen 2014 en 2016 is ProMeV in Gelderland, Drenthe, Groningen en Noord-Holland getest, maar deze volledige versie is zeer arbeidsintensief om te gebruiken en vraagt veel dataverzameling.

Daarom is nu een lightversie ontwikkeld, waarbij gebruik werd gemaakt van EuroRAP-data, die de ANWB in 2012 verzamelde. Met ProMeV Light is het relatief eenvoudig om een betrouwbare indicatie te krijgen van de mate van onveiligheidsrisico’s op de weg, op basis van de obstakelvrije afstand, de rijrichtingscheiding en het aantal erfaansluitingen van provinciale wegen. Deze drie kenmerken blijken een significante relatie te hebben met het risico op een ongeval.

Onderdeel van beleid
Volgens SWOV zijn beide methoden voor provincies waardevol als onderdeel van het Stategisch Plan Verkeersveiligheid dat overheden en maatschappelijke partners opstellen. In dit plan staat het verkeersveiligheidsbeleid tot 2030. Hierin is de proactieve aanpak een van de belangrijke pijlers. 

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.