Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen

vrijdag 29 maart 2019 Sjoerd Nota 2 reacties 132x gelezen

De RAI Vereniging pleitte deze week met steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voor het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur op wegen binnen de bebouwde kom. Een - op het eerste oog - sympathieke oproep om de verkeersveiligheid met de toenemende aantallen vervoersmiddelen binnen de bebouwde kom te verbeteren. Maar met deze oproep zaagt deze belangenvereniging aan de poten van onze unieke en wereldwijd meest veilige verkeersaanpak Duurzaam Veilig.

 

Met de oproep om op alle wegen binnen de bebouwde kom een snelheidslimiet van 30km per uur in te stellen, gaat de RAI Vereniging voorbij aan het feit dat ons verkeerssysteem alleen veilig kan functioneren met een hiërarchisch opgebouwd netwerk van wegen. De basis van onze duurzaam veilige weginrichting vormt namelijk een tweedeling van wegen met een stroom- of ontsluitingsfunctie én wegen in de zogeheten verblijfsgebieden. Op deze laatstgenoemde wegen is binnen de bebouwde kom over het algemeen een maximale snelheid van 30km per uur toegestaan.

 

Wegen binnen de bebouwde kom met een ontsluitingsfunctie, over het algemeen de 50km-wegen, hebben een belangrijke rol voor een veilige en vlotte afwikkeling van het bovenlokale verkeer. Een goede doorstroming zorgt voor een relatief veilige bundeling van drukke verkeersstromen en dient zo te voorkomen dat autoverkeer door woonwijken of stedelijke centra gaat rijden. Om de verkeersveiligheid op en rondom deze drukke ontsluitingswegen te waarborgen, realiseren veel gemeentes oversteekvoorzieningen voor langzaam verkeer, verkeerslichten en rotondes bij drukke kruisingen en aparte fietspaden voor fietsers. Indien het bundelend effect van ontsluitingswegen onvoldoende is, bijvoorbeeld door een slechte verkeersdoorstroming, zien we vaak direct de effecten op het onderliggend wegennet. Er ontstaat sluipverkeer door woonwijken en binnenstedelijke gebieden, met veel negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en het leefklimaat.

 

Met de oproep om op alle wegen binnen de bebouwde kom een snelheidslimiet van 30km-uur in te stellen, wordt ook voorbij gegaan aan de psychologie van het reisgedrag. Iedere verkeersdeelnemer is wel bereid om enige tijd na vertrek of voor aankomst zijn of haar rijgedrag aan de te passen aan de omgeving. Indien deze tijd echter te lang duurt, krijgt het gevoel om sneller te willen rijden echter de overhand bij de weggebruiker, ondanks maatregelen zoals verkeersdrempels en wegversmallingen. Dit principe onderstreept het belang van een hiërarchisch opgebouwd netwerk van wegen, waarbinnen 30km-zones niet te groot kunnen worden gemaakt.

 

Om een maximale snelheid van 30km per uur “af te kunnen dwingen” is het daarnaast van belang, om aan te sluiten bij de beleving van de weggebruiker. Dit betekent dat het wegbeeld overeen moet komen met het van de weggebruiker verwachte rijgedrag; hierbij past een smalle straat, menging van langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer en verkeersremmende maatregelen; in feite de inrichting van een woonomgeving. De herinrichting van 50km-wegen naar wegen met een maximaal toegestane snelheid van 30km per uur, zoals nu door de RAI Vereniging wordt voorgesteld, zal daarom een enorme maatschappelijke investering vergen. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen, dat de herinrichting van de huidige 30km-zones, sinds de invoering ervan in de jaren negentig van de vorige eeuw, feitelijk nog niet eens is voltooid. Zonder deze investering is de invoering van een 30km-regime een wassen neus. Door op de huidige 50km-wegen een maximale snelheid van 30km per uur in te stellen, zonder daarbij maatregelen te treffen die aansluiten bij een woon- of verblijfsomgeving, toont een wegbeheerder zich totaal ongeloofwaardig. Dit ook nog eens los van het feit dat met een  dergelijke weginrichting de politie niet genegen zal zijn om tot handhaving van de verkeersregels over te gaan.

 

Is daarmee de oproep van RAI Vereniging geheel onzinnig? Nee, zeker niet. In vele dorpen en steden zijn vast en zeker nog wel straten en gebieden aan te wijzen, waar een 30km-zone ingesteld kan worden. Maar nog veel belangrijk is om nu eindelijk de vele bestaande 30km-zones ook daadwerkelijk als 30km-zones in te richten, zodat weggebruikers ook daadwerkelijk worden verleid tot lagere rijsnelheden en bij de politie draagvlak ontstaat om ook in woongebieden excessief rijgedrag aan te pakken. Zo zijn, zowel de 30km-zones, als goed ingerichte 50km-wegen met een vlotte doorstroming voor autoverkeer en met goede en veilige voorzieningen voor het langzame verkeer, beide van belang voor een echt duurzaam veilig verkeerssysteem in onze dorpen en steden.

 

Sjoerd Nota - verkeerskundige


Reacties

Reacties

Mike Bérénos 19/04/2019 10:25

https://www.linkedin.com/pulse/alle-wegen-binnen-de-bebouwde-kom-30kmu-naar-het-rijk-mike-b%C3%A9r%C3%A9nos/
zegt voldoende over hoe ik hiernaar kijk. en met mij kennelijk ook anderen. Goed verhaal, Sjoerd.

Rudy 29/03/2019 11:12

De oproep is niet om alle wegen binnen de bebouwde kom 30km/u te maken, net als nu ook niet alle wegen binnen de bebouwde kom 50km/u zijn. De oproep is om de standaard binnen de bebouwde kom 30km/u te maken. Dat is ook logisch, omdat het overgrote gedeelte van de wegen binnen de bouwde kom nu al 30km-zones zijn. Met goede reden mag het best meer (of minder) zijn, maar daar moet dan over nagedacht worden en bewust voor gekozen worden. Hoofdtoegangswegen zijn logische kandidaten daarvoor.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 240

1 2 3 4 5 6

 • Lindy’s law en de auto Lindy’s law en de auto Het moet ergens in de jaren zestig zijn geweest dat acteurs in een bar in New York bij elkaar kwamen en de levensverwachting van Broadway-shows becommentarieerden. Ze kwamen... 25 april Jacob de Vries
 • Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig 1978:“In het zuidwesten van Zuidelijk Flevoland, tegenover het Gooi en ongeveer 25 kilometer van Amsterdam, wordt een geheel nieuwe stad gebouwd. Het moet een grote stad worden:... 25 april Joop Nicolai
 • Let op kleurgebruik Let op kleurgebruik Met mijn vader aan het stuur van zijn Morris-Oxford trokken we ‘s zomers over de Alpen naar Italië. Daar viel mij op dat ik de kleuren van de verkeersborden wél kon zien. Pas... 25 april Meinard Noothoven van Goor
 • Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen De RAI Vereniging pleitte deze week met steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voor het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur op wegen binnen de... 29 maart Sjoerd Nota
 • Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan... 21 maart Herbert Korbee en Peter Veringmeier
 • Blind dashboard Blind dashboard Komend uit de supermarkt zet ik tassen op de achterbank, sla het achterportier dicht, neem plaats achter het stuur en start mijn Renault. Direct een geluidssignaal,... 1 maart Meinard Noothoven van Goor
 • Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 De startbijeenkomst: Het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 (LAP) zijn een feit. Op 14 februari jl.... 28 februari Berry den Brinker
 • Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (... 28 februari Herbert Korbee en Sander Bonhof
 • Vier sporen richting schone stadslogistiek Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het... 28 februari Joeri Jongeneel, senior consultant...
 • Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Eind januari kwamen klimaatberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar buiten. Conclusie: ‘We halen de klimaatdoelen voor 2020 niet.” De CO2-reductie zal... 28 februari Rob Hulleman
 • Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Onlangs bleek politiek draagvlak voor het invoeren van een helmplicht voor snorfietsers. Dit bracht bij mij een herinnering boven aan de integrale visie op... 28 februari Aad Wilmink, lid Commissie...
 • MaaS en fiets MaaS en fiets Mobility as a Service staat volop in de belangstelling, en terecht! Door je trip van A naar B te kunnen plannen, boeken, uitvoeren en betalen via dezelfde app wordt het... 28 februari Rik van der Graaf & Robin Kleine
 • Het ongelijk van Veilig Verkeer Nederland Het ongelijk van Veilig Verkeer Nederland Het AD kopte de maandag voor de kerst: ‘Woonwijken onveiliger door rondscheurende pakketbezorgers’ . Meer pakketbezorgers maken de straten in woonwijken onveiliger,... 27 december Walther Ploos van Amstel
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en... 19 december Max van Kelegom, verkeersvisioloog...
 • ‘Matrix-X gaat voor mij nooit aan!’ ‘Matrix-X gaat voor mij nooit aan!’ Vaste bijrijders van ernstig kleurenblinde chauffeurs geven mondeling gedurende de rit gekleurde signalen langs en boven de weg door. Zulke privé-systemen voorkomen... 19 december Meinard Noothoven van Goor
 • Het addertje onder MaaS Het addertje onder MaaS Veel concepten voor gedeelde mobiliteit zijn op de markt gekomen en beconcurreren elkaar om onze aandacht. Betalende consumenten zijn immers nodig om hun businessmodel tot... 19 december Robin Huizenga, PTV Group
 • Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Rekeningrijden staat weer volop in de spotlights. Vorige week deed RAI Vereniging een pleidooi voor rekeningrijden en Zondag met Lubach besteedde er ook aandacht aan. Maar is... 22 november Bert van Wee, TU Delft
 • Integrale processen en communicatie centraal Integrale processen en communicatie centraal We zijn op de laatste etappe langs de snijvlakken van de verkeerskunde aangekomen. Zie mijn eerdere blogs in Verkeerskunde 2 , 3 en 4 van dit jaar. We ondervonden hoe... 26 oktober Miranda Thüsh
 • Grijze weg bestaat niet Grijze weg bestaat niet In de Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 (DV3) wordt nogmaals geconcludeerd dat de wegvakken en kruispunten in de verkeersruimte idealiter maar één verkeersfunctie voor... 25 oktober Jarno Brouwer]
 • Bijna onder de tram Bijna onder de tram In Nederland worden zowel rood-gele als rood-groene tweekleurige verkeerslichten gebruikt, met een heel verschillende boodschap. Levensgevaarlijk voor kleurenblinden.  Dit... 25 oktober Meinard Noothoven van Goor
 • Voorkom het Grote Vastlopen Voorkom het Grote Vastlopen Het verkeer in stedelijke regio’s loopt vast. De ringwegen raken vol, in de spits barst het openbaar vervoer uit zijn voegen en de fietsfiles vormen geen zijn uitzondering meer.... 17 oktober Friso de Zeeuw
 • Ontwikkel één taal over de identiteit van ruimten Ontwikkel één taal over de identiteit van ruimten In mijn twee vorige blogs in Verkeerskunde 2 en Verkeerskunde 3 ontdekten we dat het ontwerpen van de openbare ruimte lijkt op koken. Als we de juiste combinatie van kleuren,... 14 september Miranda Thüsh
 • Betere kansen met MaaS door samen te werken Betere kansen met MaaS door samen te werken De verkeerskunde heeft van oudsher een focus op techniek, infrastructuur en het modelleren van mobiliteit. Binnen het vakgebied en daarbuiten ontstaat het besef dat deze... 14 september Mike Bérénos en Robert Scheerder
 • Stel, je ziet geen rood Stel, je ziet geen rood Dit is de eerste blog van een serie van zes over kleuren in het verkeer. Deze serie beoogt het verkeer veiliger te maken door beter kleurgebruik. Kleurenblind-proof is... 14 september Meinard Noothoven van Goor
 • Nog een lange weg te gaan Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de... 13 september Berry den Brinker

Artikelen 1 tot 25 van 240

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.