Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig

donderdag 25 april 2019 Joop Nicolai 0 reacties 268x gelezen

1978:“In het zuidwesten van Zuidelijk Flevoland, tegenover het Gooi en ongeveer 25 kilometer van Amsterdam, wordt een geheel nieuwe stad gebouwd. Het moet een grote stad worden: over 25 jaar zo’n 125.000 tot 250.000 inwoners op een oppervlakte van ruim 140 km2. Dat is ongeveer tweederde van het gebied van de gemeente Amsterdam. En dat alles op een plek waar zo’n tien jaar geleden nog niets anders te zien was dan een bijna eindeloze watervlakte met aan de horizon een dijk en een gemaal.” Deze zinnen komen uit een extra uitgave van Cultuurrijp met de titel  “Almere, open stad”[1].  

1994
Deze publicatie toont ook het Structuurplan voor Almere en een foto van de Hollandse Brug (bij Muiderberg) met 2 x 2 rijstroken[2]. Later zijn dit 2 x 3 rijstroken geworden, nog weer later 2 x 4. In de jaren daarna zijn nogal wat rapporten over dit onderwerp gepubliceerd [3]. In 1994 publiceren de directies Noord-Holland en Flevoland van Rijkswaterstaat een Startnotitie ‘Trajectnota/MER Corridors tussen en regio’s Amsterdam, Almere en ’t Gooi’. Doel was capaciteitsuitbreiding van de weginfrastructuur in de corridors tussen de regio’s Amsterdam, Almere en ’t Gooi (CRAAG).
 
1997
In de jaren ’96 en ’97 verschijnen bij Rijkswaterstaat IJsselmeergebied enkele studies die beogen verstedelijking en infrastructuur op elkaar af te stemmen[4]. Eén conclusie wordt hier genoemd: voor de Harderbrug (bij Harderwijk) en de Hollandse Brug verschillen de aantallen rijstroken van de aantallen die men kan afleiden uit een in 1993 gemaakte prognose [5].
 
2009
Een kentekenregistratie in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland in 2008 maakt in 2009 duidelijk, dat de intensiteit van het verkeer op de Hollandse Brug in dat jaar 24 tot 53 procent kleiner is dan de gemeente Almere in 2000 voor het jaar 2010 verwachtte [6]. Uit deze registratie is af te leiden, dat: 
- men zou verwachten, dat nieuwbouw van woningen en andere gebouwen niet in Almere, maar bij voorkeur elders in Flevoland gerealiseerd wordt;
- de vraag komt op of, gezien het verkeersgedrag, de verbreding van de rijkswegen tussen Almere en Schiphol wel noodzakelijk is.
Rijkswaterstaat is in 2010 van dit resultaat op de hoogte gesteld [7]. Een reactie bleef uit.
 
2011
Omdat dit project doordendert, verschijnt in 2011 een artikel in het Financieel Dagblad met de titel ‘Wegenbouw voor Almere niet nodig. Bouw woningen elders in Flevoland’. Centrale vraag: is de uitgave van 4,4 miljard euro wel noodzakelijk? Deze wordt gesteld naar aanleiding van het feit, dat uit de telling van 2008 blijkt, dat de inwoners van Almere per etmaal 0,10 tot 0,17 ritten per inwoner over de Hollandse Brug maken in plaats van de 0,20 tot 0,28 ritten die uit de telling van 1990 af te leiden zijn. Bijna een halvering van het aantal dat men in 1993 voor het jaar 2010 verwachtte. 
 
2014
In november 2014 verschijnt in het tijdschrift De Ingenieur onder de titel ‘ Verbreding is niet nodig’ een artikel dat duidelijk maakt, dat:
- de werkelijke wegbelasting op de Hollandse Brug in 2008 24 tot 53 procent kleiner is dan de gemeente Almere in 2000 voor het jaar 2010 verwachtte [8];
- het aantal rijstroken op de Hollandse Brug, vier, gelijk is aan dat op enkele wegvakken van de A9 (Diemen, Amsterdam, Haarlem, IJmuiden, Alkmaar) en de A10 (Ring Amsterdam). De verkeersbelasting op de A 9 bedroeg in 2009 op een werkdag maximaal 131.000 voertuigen per etmaal, die op de A 10 maximaal 188.000. Het maximum op de Hollandse Brug lag in 2011 op 103.000 motorvoertuigen per etmaal. Zo bezien kan de verkeersintensiteit op de bestaande Hollandse Brug nog aanzienlijk groeien;
- het aantal inwoners van Almere groeit de laatste jaren absoluut en procentueel minder snel dan in bijvoorbeeld Amsterdam.
 
2018
Onlangs meldde Rijkswaterstaat, dat de jaargemiddelde verkeersintensiteit op de Hollandse Brug in 2015 108.900 bedroeg, in 2016 110.400. Voor het jaar 2030 wordt voor beide richtingen een intensiteit van 177.400 verwacht [9]. De aantallen voor 2015 en 2016 zijn hooguit 5 procent groter dan de intensiteit in 2007[10]; de verwachting voor 2030 is beduidend lager dan het, in 2000 op de A 10 tussen Amsterdam S 108 en Knooppunt De Nieuwe Meer, getelde aantal van 202.000 [11]. De A 10 had 2 x 4 rijstroken, evenveel als de Hollandse Brug vóór de grote verbouwing.
 
2019
De conclusie: de wegverbreding Schiphol - Amsterdam - Almere was en is niet noodzakelijk. Ook het komende decennium niet. Bijzonder, dat de kentekenregistratie van 2008 bij Rijk en provincie niet leidde tot eenzelfde conclusie.  
 
 
Over de auteur

Na zijn studie Geodesie aan de TH Delft werkte Joop Nicolai achtereenvolgens als stedenbouwkundige bij de afdeling Bouwkunde van dezelfde TH (1963 – 1972), de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (1972 – 1995) en als zelfstandig adviseur. Naast allerlei rapporten publiceerde hij diverse artikelen in De Ingenieur en NRC Handelsblad. In 2012 is ´Lelystad. Structuurplannen en werkelijkheid in 2005´ verschenen, met nummer ISBN/EAN 978-90-76431-00-0.
 
Literatuur
 
1.Almere, open stad. Extra uitgave van Cultuurrijp, het personeelsorgaan van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, December 1978.

2.Idem, blz. 28, 22.

3.Een selectie:
- Startnotitie Trajectnota/MER Corridors tussen de Regio’s Amsterdam, Almere en ’t Gooi. – 
-Startnotitie Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Directie Flevoland. April 1994. 
-Nota van antwoord op inspraak, volgnummer 200, reactie van Bevoegd Gezag, punt 7; mei 2005.
-- Strategische Verkeerskundige Verkenning Corridors tussen de Regio’s Amsterdam, Almere en ’t Gooi (CRAAG).  Ministerie van Veerkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Directie IJsselmeergebied. September/oktober 1995.
- Ministerie van Veerkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Directie IJsselmeergebied. Trajectnota CRAAG. Samenvatting. Concept. Zonder datum. 
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, Trajectnota CRAAG. Hoofdnota, Kaartenmap, Bijlagerapport, Samenvatting. December 2001.
- Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, Hoofdlijnen uit de in spraak inzake de Trajectnota CRAAG. April 2002.
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Startnotitie Hoofdwegverbinding Schiphol – Almere. Projectorganisatie Schiphol – Almere, Haarlem, december 2004. 
- Richtlijnen voor de Trajectnota/MER Schiphol – Amsterdam – Almere, vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in mei 2005.
- Bijlage. Achtergronddocument verantwoording Richtlijnen Hoofdwegverbinding Schiphol – Amsterdam – Almere.
- Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, Inspraakreacties op de Startnotitie hoofdwegverbinding Schiphol- Almere, Bundel l: schriftelijke reacties 1 tot en met 250, Bundel ll: schriftelijke reactie 251 tot en met 522, verslagen van de hoorzittingen. Maart 2005.
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nota van antwoord: Inspraak Hoofdwegverbinding Schiphol- Almere, Bundel l: analyse en beantwoording inspraakreacties 1 tot en met 329, Bundel ll: analyse en beantwoording inspraakreacties 320 tot en met 548 en reacties buiten de inspraaktermijn. Mei 2005.

4.Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied, Oeververbindingen als stuurmechanisme voor verstedelijking. Een verkenning voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, 20-08-1996. Uitgevoerd door Nicolai ruimtelijke ordening en infrastructuur bv.
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied, Herkomst, analyse en extrapolatie van de verkeersstromen over de oeververbindingen van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, 2 delen: Tekst en Figuren, tabellen, bijlagen, 08-01-1997. 
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied, Naar afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, 21-01-1997.

5.Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Directie Flevoland, Onderzoek A 27; verkeersprognose 2010. Hofstra Verkeersadviseurs BV, 93 10 08.

6.Goudappel, Coffeng, Adviseurs verkeer en vervoer, Kentekenregistratie Flevoland, in opdracht van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en provincie Flevoland. Hoofdrapport. 18 -2-2009. Gemeente Almere, DHV Milieu & Infrastructuur BV, Verkeer. Themastudie verkeer en vervoer, blz. 17, Groei inwoners versus Groei mobiliteit Hollandse Brug.

7.E-mail aan drs. R. Deurloo (IJG) d.d. 17-9-2010.

8.Gemeente Almere, Verkeer, Themastudie verkeer en vervoer, December 2000.

9.Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Milieu, e-mail van 28 juni 2017, Uw vraag aan Rijkswaterstaat 170421-000212. 

10.103.000, bron: Provincie Flevoland, Statistisch overzicht 2008/2009, tabel K 3, Verkeersintensiteiten op de belangrijkste wegen van Flevoland.

11.202.296. bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Verkeersgegevens, Jaarrapport 2000.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

 • Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Vanochtend, 14 november, zag ik bij het ontbijt bij RTL-nieuws dat de verkeersveiligheid op kruispunten onder druk staat! Het aantal verkeersdoden op kruispunten is de afgelopen... 15 november Erik WahleResource Manager team...
 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.