Hét moment voor een extra Rotterdamse spoortunnel

Voltooiing van de RailRuitRondRotterdam

maandag 29 oktober 2012 2 reacties 748x gelezen

Bram Cazius, adviseur bij 'De Verknoper'
'n pleidooi voor de aanleg van een Nieuwe SpoorTunnel onder de Nieuwe Waterweg

1.  Inleiding
Waarom dit betoog over het investeren in infrastructuur rond het gebied van de Nieuwe Waterweg? In dit gebied zijn diverse langdurige projecten al aan de gang of de uitvoering start over niet al te lange tijd. De aanleg van de Tweede Maasvlakte. Projecten zoals een nieuwe oeververbinding tussen het Westland en de havens op de zuidoever van de Nieuwe Waterweg.

Een andere ontwikkeling is de verbreding en verbetering van de weg tussen het Knooppunt Ridderkerk en de Maasvlakte: de A15. Het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen is er ook één van lange adem.

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR)heeft als beleid de modal split in het goederenvervoer te beïnvloeden ten gunste van de binnenvaart en het vervoer over de rail. Het aandeel van het goederenvervoer per as dient in deze visie dan af te nemen. De bestemming en de hoeveelheden goederen zijn natuurlijk wel van invloed bij de keuze van het vervoermiddel. De capaciteit van het vervoer over het water en per rail is per vervoereenheid zeer groot. In combinatie met frequente afvaarten/ritten ontstaat er een gigantisch aanbod.

Het HbR draagt deze visie uit en zet die ook om in daden. De komst van overslagterminals in binnen- en buitenland en het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met binnenhavens en die overslagterminals zijn hiervan voorbeelden. 

De Duitse staalindustrie betrekt steeds meer kolen uit het buitenland en de Duitse kolenmijnen sluiten op termijn. Concurrentie van andere havens, de positie en functie van de Rotterdamse haven en de economische ontwikkelingen in Europa en in de wereld zijn allemaal van invloed op de positie van Rotterdam.

Er moet meer gebeuren!! Er gebeurt al veel, maar is dat voldoende?

Dichter bij huis: de twee belangrijkste beslissingen vinden plaats in het gebied van de Nieuwe Waterweg. De eerste beslissing heeft betrekking op de aanleg van een nieuwe oeververbinding voor het autoverkeer. En minister Schultz heeft onlangs haar keuze bepaald: er komt een Blankenburgtunnel tussen het Westland en de havens op de zuidoever. De nieuwe verbinding moet de Beneluxtunnel ontlasten. 

De tweede zal zijn dat de minister binnenkort beslist over de status van de spoorverbinding Schiedam Centrum-Hoek van Holland (de Hoekse Lijn). Blijft die spoorweg een hoofdspoorweg of zal deze lijn een lokaalspoorweg worden. In het eerste geval blijft ProRail de beheerder ervan en in het tweede geval gaat het beheer over naar de RET. 

De beslissing over de status van deze spoorlijn heeft voor het goederenvervoer verregaande gevolgen. Op een deel van de Hoekse Lijn vindt nog steeds regulier goederenvervoer plaats. 
 
2. Centrale Vraag
De centrale vraag is of al deze maatregelen op termijn voldoende zijn om de huidige mobiliteit van goederen en personen adequater en met minder energieverbruik en mogelijkerwijs met kortere wachttijden in en uit de haven te krijgen. 

Naar mijn mening zijn er nog enkele ontbrekende schakels in het netwerk in het railnetwerk rond Rotterdam. Dat heeft gevolgen voor zowel het reizigers- als het goederenvervoer. Dit betoog probeert op deze vragen een antwoord te geven. 

3. Ontwikkelingen in algemene zin
Een aantal ontwikkelingen op het gebied van economie, industrie; wijze van produceren; in andere havens rondom Rotterdam; Ruimtelijke Ordening (RO); competitie met andere Europese delen op het gebied van onderwijs en vestiging van bedrijven maakt het noodzakelijk op allerlei terreinen te investeren in dit gebied. 

De nieuwe visie op het gebied van de RO wil de verspreiding van weinig ruimtevragende activiteiten tegengaan en bundelen op knooppunten van verkeer en vervoer. Die knooppunten liggen dan op plaatsen waar veel openbaar vervoer (ov) komt - of beter gezegd - al aanwezig is. Die visie krijgt vorm met het programma Stedenbaan. Een keten van haltes en stations waar veel ov komt en waar hoge dichtheden van woningen, werkgelegenheid en ontspanning te vinden zijn. Dat strekt zich uit van het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland tot en met Dordrecht-Zuid. Omdat er al een spoorlijn ligt vanaf Sassenheim tot aan Dordrecht-Zuid met veel stations biedt dit een prachtige gelegenheid die mogelijkheden te benutten. Dat geldt ook voor de verbinding Gouda-Dordrecht Zuid.

Meer bundeling op bestaande dan wel nieuwe spoorweghaltes zal de vraag naar vervoer doen toenemen en dat betekent ook dat het aantal reizigerstreinen zal toenemen. Ook de bereikbaarheid van de haven voor het goederenverkeer is bijna een 24/7- activiteit geworden. In de verschuiving in tijd en modaliteit is dan nog winst te behalen. 

De economie hapert. De rijksbegroting is uit balans. Door nu sterk te bezuinigen, voelen consumenten zich onzeker en zij zullen hun uitgaven beperken, uitstellen en/of afstellen. Dat betekent dat producenten minder verkopen en als gevolg daarvan neemt de werkgelegenheid ook af. Inkomens van consumenten dalen en met een toenemende werkeloosheid worden productiemiddelen, kennis en dergelijke nutteloos. De inkomsten voor de rijksoverheid nemen af en de werkeloosheidsuitkeringen nemen toe.

Om op deze situatie te anticiperen, zijn grote langdurige infrastructurele projecten van groot belang voor ons land. Door op beperkte schaal dergelijke projecten aan Nederlandse bedrijven te gunnen, worden productiemiddelen en kennis en opleiding niet nutteloos. Tegelijkertijd dalen de inkomsten van de rijksoverheid ook minder en bespaart diezelfde overheid op het doen van uitkeringen. 

4.  Ontwikkelingen gericht op Rotterdam
Rotterdam is behalve voor reizigers per auto of openbaar vervoer ook de bestemming voor het goederenvervoer. De ontsluiting van Rotterdam voor het wegverkeer en het verkeer over het water is veelzijdig en aan een verdere verbetering wordt gewerkt. Veel personen- en goederenverkeer deelt dezelfde weginfrastructuur. 

Alleen de ontsluiting van Rotterdam per rail voor zowel het reizigers- als het goederenverkeer kent -  helaas - een eenzijdige ontsluiting. Alle reizigerstreinen, die het noordelijk deel met het zuidelijk deel van de Randstad verbinden, moeten door de Willemspoortunnel. En dan ook nog die goederentreinen die uit het noorden - via Gouda - komen. Want niet voor alle goederentreinen is de BetuweRoute de 'slimste' weg. Om voor goederentreinen ruimte over te laten door de Willemspoortunnel te kunnen rijden, is het nauwelijks meer mogelijk om een nog 'mooiere' dienstregeling uit te voeren. Meer treinen laten rijden, betekent ook meer onderhoud. En dan is nog niet gesproken over een 'robuuste' dienstregeling en dienstregelinguitvoering. 

Bij calamiteiten moeten treinen kunnen uitwijken naar andere rivierovergangen. De trajecten Utrecht-’s-Hertogenbosch en Arnhem-Nijmegen bieden deze uitwijkmogelijkheden. Terwijl het baanvak Utrecht-'s-Hertogenbosch al aan de grenzen van haar capaciteit zit. En dan nog de aansluitingen van de Betuweroute op deze lijn bij Meteren. Of er weer zo’n groei van het handelsvolume zal komen, is niet duidelijk. Dat het anders zal zijn in Europa en de rest van de Wereld, betekent niet dat er niet geïnvesteerd moet worden.

Ook de bevolkingsgroei neemt nog niet af. De mobiliteit neemt nog steeds toe. Dat vraagt om maatregelen. Met meer mensen en meer verkeersbewegingen zal de noodzaak van goed ov alleen maar toenemen. Dus meer infrastructuur en mogelijkerwijs een andere opzet van het ov-netwerk. Om het goederenvervoer per rail ook haar ruimte te geven, is de aanleg van railinfra dan ook noodzakelijk. 

5.  Ontbrekende Schakel
Met de aanleg van een Nieuwe Oeververbinding voor het wegverkeer, biedt zich de gelegenheid aan dit werk te combineren met de aanleg van een Nieuwe Spoortunnel (NST) voor het railverkeer van/naar de Maasvlakte en van/naar de Kijfhoek, met name vanuit het noorden van Nederland en Noord-Duitsland. Dat zou betekenen dat die goederentreinen de Willemspoortunnel mijden.  

Een tweede argument is dat dit meer lucht geeft voor meer reizigerstreinen in een 'mooiere' dienstregeling en de ambitie van Stedenbaan. 

Een derde argument is dat de robuustheid van het spoorwegnet toeneemt. Wellicht zijn er mogelijkheden tot het openen van halten voor het reizigersverkeer op het deel van de spoorlijn tussen de NST en de aansluiting bij Barendrecht.  

Als deze langdurige werken gegund worden aan Nederlandse bedrijven, bestrijdt dat ook nog de huidige recessie en vermindert op termijn de tekorten van de Nederlandse schatkist. 

Een vijfde argument is dat met deze werken de Nederlandse kennis en vaardigheden op peil blijven. 

6.  Tot slot
In het voorgaande hoop ik duidelijk gemaakt te hebben waarom ik een groot voorstander ben van de voltooiing van de RailRuitRondRotterdam. 


Reacties

Reacties

Frank Menger 27/11/2012 13:05

Voor deze ontsluiting pleit ik ookal tijden naast de Blankenbergtunnel. Wat verder opvalt is dat bij het Rijk zich als een autist gedraagt als het om ontsluiting via Noord-Nederland of Oost-Nederland gaat voor onze mainports? Hieronder reken ik dus ook Schiphol met ACT-connected met Highspeedcargo.
Iedereen weet nu al dat de capaciteit van de Havenspoortunnel ookal te klein is. Zeker als de Maasvlakte 2 op volle kracht draait. In een kamerbrief van maart dit jaar over de Europese Ministersconferentie (Transport). Dat Den Haag niet van plan is geld in 'verliesgevende' spoorlijnen te steken. Volgens vele insiders klopt de berekeningsmethode voor de MKBA niet voor spoorvervoer? Ik kan dit wel mede onderschrijven in het dossier 'Zuiderzeelijn'. Die calculatie klopte ook niet. Geen mens had de restcapaciteit meeberekend op het bestaande spoor rond Zwolle naar het Zuiden.
Verder er is een EU afspraak over ontvlechting van Intercitytreinen en doorgaande goederentreinen. Dus ook de oosttak/noordtak Betuwelijn horen via het zogenaamde secundaire spoornet te lopen. Maar dan moet Prorail wel bovenleiding en ETRMS te faceliteren op deze trajecten. Anders wordt het niets.
Maar dan mag er wel een spoorvisie komen op het Nederlandse net? Rail22?

Robert Barelds 14/11/2012 13:59

De titel van het artikel is volgens mij niet helemaal correct, het gaat om een tweede spoortunnel. (Redactie Vk: U heeft gelijk dit moest spoortunnel zijn en is inmiddels aangepast.)

De Willemspoortunnel is inderdaad een kwetsbaar onderdeel van het Nederlandse (goederen) spoornet. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele ontsluiting van de Maasvlakte naar het noordelijke deel van Nederland.

De belangrijkste oorzaak is het feit dat de noordtak van de Betuweroute niet is gebouwd. Daardoor worden een aantal bestaande routes gebruikt die niet berekend zijn op grote goederenstromen.

Een tweede spoortunnel zorgt ervoor dat treinen aan de noordkant van Rotterdam uitkomen, maar dan ben je nog niet in Noordoost Nederland.

De boog bij Blijdorp is de afgelopen jaren aangepast, zodat daar geen tweerichtingen verkeer mogelijk is richting noorden. Dit is echter nog maar een klein probleem.

De goederentreinen komen namelijk vervolgens op de lijn naar Gouda/Woerden uit. Ook een heel druk stuk spoor, waar geen extra goederenverkeer bij kan.

Na Woerden is de keuze door naar Utrecht, waar er geen rechtstreekse verbinding is naar Amersfoort en Noordoost Nederland. De lijn naar Arnhem is helemaal overvol, omdat deze voor de HSL-Oost niet 4-sporig is gemaakt.

Een andere optie is richting Breukelen, een bestaande drukke goederenroute. Dan kom je helemaal in Amsterdam Zuid-Oost uit. Ook daar is geen ruimte voor extra goederentreinen.

Een extra tunnel rondom Rotterdam lost dus mogelijk problemen rondom Rotterdam op, maar het is geen oplossing voor de goederenontsluiting van Noord en Oost Nederland.

Een opwaardering van de lijn Arnhem - Deventer is dan nodig of een nieuwe verbinding Zevenaar - Hengelo. Maar ook dit zijn geen makkelijke opties.

Dan is nog de mogelijkheid van een directe verbinding van Woerden naar Amersfoort. Dit is zowel voor Noord als Oost Nederland een goede optie. Maar ook dit is een makkelijke veriant, zowel aan de westkant als oostkant van Utrecht is dit moeilijk.

Misschien de beste optie is een aftakking van de Betuweroute ter hoogte van Gorinchem. Dit is mooi te combineren met de ontbrekende spoorlijn Utrecht - Breda. Het voordeel hiervan is dat de treinen Utrecht binnenkomen vanuit het zuiden en door kunnen rijden naar Amersfoort en verder naar het noorden en oosten.

De Willemsspoortunnel wordt hierbij minder belast, deze lijn ligt ook logischer voor Kijfhoek. Een route Antwerpen - Noordoost Nederland is dan ook mogelijk. Ik zie grote voordelen voor deze optie.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

 • Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Vanochtend, 14 november, zag ik bij het ontbijt bij RTL-nieuws dat de verkeersveiligheid op kruispunten onder druk staat! Het aantal verkeersdoden op kruispunten is de afgelopen... 15 november Erik WahleResource Manager team...
 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.